Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60997
Title: Організація та технологія мультимодальних перевезень
Other Titles: Organization and technology multimodal transportation
Authors: Новальська, Надія
Разумова, Катерина
Докієнко, Лариса
Novalska, Nadiya
Razumova, Kateryna
Dokiyenko, Larysa
Keywords: організація
технологія
перевезення
вантаж
organization
technology
transportation
cargo
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Організація та технологія мультимодальних перевезень : методичні рекомендації / уклад. : Н. І. Новальська, К. М. Разумова, Л. М. Докієнко. – Київ: НАУ, 2023. – 32 с.
Abstract: Надано рекомендації здобувачам вищої освіти щодо підготовки, оформлення та захисту курсової роботи. Для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» спеціалізації 275.04 «Транспортні технології» (на повітряному транспорті) освітньо-професійної програми «Мультимодальний транспорт і логістика».
Recommendations are given to those seeking higher education regarding preparation, registration and protection of course work. For students of higher education "Master's" OS, specialty 275 "Transport technologies (by air transport)" field of knowledge 27 "Transport" specialization 275.04 "Transport technologies" (on air transport) of the educational and professional program "Multimodal transport and logistics".
Description: Клименко В.В. Інтеграція транспорту в мультимодальних системах // // Науково-технічні дослідження у галузі транспорту: колективна монографія / за заг. ред. Д.В. Ломотька. – Академія технічних наук України. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2022. Т. 2. С. 6-41. 2. Кухарчик О.Г. Ринок мультимодальних перевезень регіону та стратегія його розвитку. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. - Міжнародний університет бізнесу, м. Херсон, 2019. 3. Новальська Н.І. Організаційно-технологічні аспекти мультимодальних перевезень в міжнародному сполученні // Науково-технічні дослідження у галузі транспорту: колективна монографія / за заг. ред. Д.В. Ломотька. – Академія технічних наук України. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2022. Т. 1. С. 150-182. 4. Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Мультимодальні перевезення» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»/ Макарічев О. В., Тихорук С. І., Швець М. Д. — Рівне : НУВГП, 2019. — 44 с. 5. Новальська Н.І. Сучасний розвиток мультимодальних транспортно-логістичних систем в міжнародному сполученні / Актуальні напрями розвитку технічного та виробничого потенціалу національної економіки: монографія / за ред. В.О. Пінчук, Г.С. Прокудіна. – Дніпро: Пороги, 2021. – С. 479-488. 6. Транспортна логістика: навч. посіб. / Новак І. М. [та ін.]. - Умань : Сочінський М. М. [вид.], 2019. - 203 с. 7. Транспортно-експедиторська діяльність: Навч. посібник / В.М. Запара. С.М. Продащук, А.Л. Кравець та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 214 с
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60997
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод_ОТМП_КСР.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.