Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60994
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Філософські проблеми наукового пізнання"
Other Titles: Educational and methodological complex of discipline "Philosophical Problems of Scientific Cognition"
Authors: Дротянко, Любов
Орденов, Сергій
Drotianko, Liubov
Ordenov, Serhii
Keywords: суспільство знань
наука
наукове пізнання
методологія науки
логіка науки
класифікація наук
філософія науки
scientific cognition
knowledge society
logics of science
philosophy of science
science
methodology of science
philosophy of science
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Філософські проблеми наукового пізнання» входить до переліку обов’язкових компонентів освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх галузей знань та спеціальностей. Дисципліна виявляє найзагальніші взаємозв’язки між різними науковими галузями, виступає концептуальною та логіко-методологічною базою для вивчення конкретно-наукових дисциплін. Метою викладання дисципліни є формування системних уявлень про науку як систему знань, сферу діяльності та соціальний інститут, формування методологічної свідомості, засвоєння механізмів інноваційної діяльності в сучасній науці, а також формування практичних навичок застосування наукового знання у дослідницькій діяльності, передбаченій конкретною освітньою програмою. Навчальна дисципліна разом з іншими освітніми компонентами кожної освітньо-професійної програми, де вона викладається, дозволяє досягати визначених освітньо-професійною програмою програмних результатів навчання, що насамперед корелюються із досягненням загальних компетентностей – універсальних компетентностей, що не залежать від предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача вищої освіти в різних галузях та для його особистісного розвитку.
«Philosophical Problems of Scientific Cognition» is included in the list of the mandatory components of educational and professional programs of the second (Master) level of higher education of all specialties. The subject reveals the most general relationship between various scientific fields and is a conceptual, logical, and methodological basis for studying specific scientific disciplines. The main target of studying the subject is to form systemic ideas about science as a system of knowledge, a field of activity, and a social institution, the formation of methodological consciousness, the assimilation of the mechanisms of innovative solutions in modern science, as well as the production of practical skills for applying scientific knowledge in research activities provided by each educational and professional program. The academic discipline, together with other educational components of each educational and professional program where it is taught, allows achieving program learning outcomes determined by the educational and professional program, foremost, correlated with the achievement of general competencies – universal competencies that do not depend on the subject area, but are important for a successful further professional and social activities of the applicants for higher education in various spheres and their personal development.
Description: Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Філософські проблеми наукового пізнання» для освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти за усіма спеціальностями містить наступні складові: робочі програми на 1 та 2 семестр; Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання; Методичні рекомендації з самостійної роботи здобувачів вищої освіти з опанування навчального матеріалу з дисципліни; Методичні рекомендації з підготовки здобувачів вищої освіти до практичних занять; зразок типових тестів з дисципліни; зразок завдань з модульної контрольної роботи 1 та модульної контрольної роботи 2. The educational-methodical complex of the discipline «Philosophical Problems of Scientific Cognition» for educational and professional programs of the second (Master) level of higher education of all specialties has the following components: course training programs for the 1 and 2 semesters; Method guide to control work papers for extramural students; Method guide to self-study; Method guide to Practical classes; sample of the typical test assignments; sample of Module test 1 and Module test 2.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60994
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри філософії.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00_ФПНП_ТА.pdfТитульні аркуші навчально методичного комплексу1.08 MBAdobe PDFView/Open
01_ФПНП_РП_1.pdfРобоча програма (денна та заочна форма навчання) 1 сем.1.21 MBAdobe PDFView/Open
02_ФПНП_РП_2.pdfРобоча програма (денна та заочна форма навчання) 2 сем.1.22 MBAdobe PDFView/Open
03_ФПНП_МР_КРз.pdfМетодичні рекомендації з виконання контрольних робіт для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання942.62 kBAdobe PDFView/Open
04_ФПНП_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації з самостійної роботи здобувачів вищої освіти з опанування навчального матеріалу1.72 MBAdobe PDFView/Open
05_ФПНП_МР_ПРЗ.pdfМетодичні рекомендації з підготовки здобувачів вищої освіти до практичних занять1.19 MBAdobe PDFView/Open
06_ФПНП_Т.pdfТести з дисципліни (зразок)786.79 kBAdobe PDFView/Open
07_ФПНП_МКР.pdfМодульні контрольні роботи (зразок)407.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.