Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60979
Назва: Конспект лекцій з дисципліни Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки авіаційних підприємств
Автори: Бондаренко, Ольга Михайлівна
Ключові слова: обліково аналітичне
забезпечення
економічних
безпека
авіація
підприємство
Дата публікації: 28-сер-2023
Видавництво: Національний авіаційний університет
Бібліографічний опис: Бондаренко О.М. конспект лекцій з дисципліни Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки авіаційних підприємств./ уклад.: О.М. Бондаренко – К. : НАУ, 2023. – 113 с.
Короткий огляд (реферат): Сутність економічної безпеки тісно пов’язана з поняттями «розвиток» і «стійкість». Розвиток – один з компонентів економічної безпеки. Якщо авіакомпанія не розвивається, то як наслідок, виникає різке скорочення можливості до виживання, а також опірність і пристосування до внутрішніх і зовнішніх загроз. В економічній літературі термін «загроза» визначається, як реально потенційно можливі дії за умови навмисного, випадкового (ненавмисного) порушення режиму функціонування підприємства шляхом нанесення матеріального (прямого чи непрямого) збитку, що приводять до фінансових втрат, включаючи й прогаяну вигоду. Стійкість та безпека – найважливіші характеристики будь-якого підприємства в Україні. Стійкість можна розглядати, як стан динамічного розвитку господарюючого суб’єкта, коли його характеризуючі соціально-економічні параметри зберігають положення економічної рівноваги за умови коливання зовнішнього та внутрішнього середовища. Таким чином, можна сказати, що ці поняття єдині у своєму розумінні і відбивають міцність і надійність всіх елементів, а також внутрішніх і зовнішніх зв’язків. На основі проведеного дослідження економічної категорії «безпека» нами було визначено, що безпека – стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, підприємства, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх погроз, тобто положення, при якому не загрожує небезпека кому – чому – не будь.
Опис: 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999. №996.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996- 14#Text (дата звернення: 15.08.2023). 2. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 15.08.2023). 3. Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991 р. № 698-ХІI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text (дата звернення: 15.08.2023). 4. Про затвердження Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99#Text (дата звернення: 15.08.2023). 5. Марченко О.С. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. екон. теорії. Харків : Право, 2022. 246 с. 6. Левченко О.М., Шалімова Н.С., Грінка Т.І., Сторожук О.В. Інформаційне та обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : навч. посіб. Кропивницький : ЦНТУ, 2022. 190 с. 7. Дідик А.М., Кузьмін О.Є., Ортинський О.Л., Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С., Ілляшенко О.В. Економічна безпека підприємства: підручник. Львів: НУ «Львівська політехніка», ТзОВ «Видавнича група «Бухгалтери України»», 2019. 624с. 8. Бенько М. М. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : підручник. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. 562 с. 9 Іванюта Т.М., Заїчковський А.О. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2019. 256 с.112 10. Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Мулик Я.І. Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект: монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 224 с. 11. Зубок М.І., Рубцов В.С., Яременко С.М., Гусаров В.Г., Чернов Ю.В. Економічна безпека суб’єктів підприємництва: навч. посіб. К.: 2020. 226 с. 12. Кавун С.В., Пилипенко А.А., Репко Д.О. Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідації інформації: навч. посіб. Х: Вид. ХНЕУ, 2019. 264 с. 13. Отенко І.П., Іващенко Г.А., Воронков Д.К. Економічна безпека підприємства: навч. посібн. X.: ХНЕУ, 2019. 251 с. 14. Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2019. 456 с. 15. Ситник Г.В., Блакита Г.В., Гуляєва Н.М. Економічна безпека підприємництва в Україні: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 284 с. 16. Гнилицька Л. В. Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.00.09, 21.04.02. Київ, 2013. 35 с. 17. Штангрет А. М., Караїм М. М. Обліково-аналітичне забезпечення як основа прийняття рішень суб’єктами безпеки підприємств. Електрононний науково-практичний журнал «Східна Європа: Економіка, бізнес та управління». 2017 № 2(07). С. 167–170. URL : http://www.easterneuropeebm.in.ua/index.php/ vipusk-2-2017 (дата звернення: 15.08.2023). 18. Павліченко Є., Гузенко О. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: Підприємництво, господарство і право. 7/2020. 169-174 с. DOI https://doi.org/10.32849/2663- 5313/2020.7.29 (дата звернення: 15.08.2023). 19. Кухар М.Ф. Теоретичні засади обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємств у контексті теорії сталого розвитку. Економіка і суспільство. Випуск № 12, 2017. 691-695 с. URL:113 https://economyandsociety.in.ua/journals/12_ukr/115.pdf (дата звернення: 15.08.2023). 20. Бондаренко О.М. Оцінка економічної безпеки авіапідприємства. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Спеціальність 08.07.04 «Економіка транспорту і звязку». Київ, 2004. 19 с. 21. Кириченко О.М., Мігдальський А.В. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка № 2, 2017. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5428 (дата звернення: 15.08.2023). Інформаційні ресурси в Інтернет 1. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://www.rada.gov.ua 2. Сайт компанії «Ліга-Закон». URL: http:// www.ligazakon.ua 3. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. URL: http://www.sfs.gov.ua/ 4. Сайт газети «Все про бухгалтерський облік». URL: https://www.vobu.ua/ 5. Офіційний сайт Державної авіаційної служби України. URL: https://avia.gov.ua/
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60979
Розташовується у зібраннях:Навчально - методичні матеріали кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Конспект лекцій_ОАЗЕБП.pdfКонспект лекцій1.32 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.