Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60930
Title: Управління трудовим потенціалом авіаційного персоналу
Other Titles: Management of Labor Potential of Aviation Personnel
Authors: Новальська, Надія Іванівна
Клименко, Вікторія Вікторівна
Герасименко, Ірина Миколаївна
Пронь, Світлана Віталіївна
Novalska, Nadiia Ivanivna
Klymenko, Viktoriia Viktorivna
Herasymenko, Iryna Mykolayivna
Pron, Svitlana Vitaliivna
Keywords: персонал
потенціал
екіпаж
авіація
personnel
potential
crew
aviation
Issue Date: 2023
Publisher: Бізнес-Інформ
Citation: Новальська Н.І., Клименко В.В., Герасименко І.М., Пронь С.В. Управління трудовим потенціалом авіаційного персоналу // Бізнес Інформ. №6. 2023. С. 134-139.
Series/Report no.: ;6
Abstract: Ана¬лізуючи, систематизуючи й узагальнюючи нормативно-правову базу та здобутки наукової думки, було визначено адміністративно-правовий статус авіаційного персоналу та характеристики його трудового потенціалу. У результаті дослідження розроблено комплексну модель харак¬теристик трудового потенціалу працівника, що включає основні компоненти характеристик трудового потенціалу та показники для їх оцінки. Обґрунтовано, що до аналізу питання трудового потенціалу працівника доцільно підходити комплексно та розглядати його як «стратегічний трудовий потенціал», що являє собою сукупність природних, генетично закладених здібностей людини і здібнос¬тей, набутих під час життєдіяльності. Професійна діяльність працівників повітряного транспорту відбувається в умовах невизначеності та ризику, що вимагає неухильного дотримання належного рівня безпеки польотів. У дослідженні проаналізовано най¬більш розповсюджені причини авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами. Запропоновано враховувати соціально-психо¬логічні характеристики особистості, структуру процесу сприймання та мислення, спрямованість мислення на попередження ризиків, особливі умови праці, дотримання субординації та статусної системи відносин в управлінні системою «екіпаж – повітряне судно».
Analyzing, systematizing and sum¬marizing the regulatory framework and achievements of scientific thought, the administrative and legal status of aviation personnel and characteristics of their labor potential were determined. As a result of the study, a comprehensive model of characteristics of the labor potential of an employee has been developed, which includes the main components of the characteristics of the labor potential and indicators for their assessment. It is substantiated that it is expedient to approach the analysis of the issue of employee’s labor potential comprehensively and consider it as a «strategic labor potential», which is a set of the natural, genetically incorporated human abilities and the abilities acquired during life. The professional activity of air transport workers takes place in conditions of uncertainty and risk, which requires strict adherence to an adequate level of flight safety. The study analyzed the most common causes of aviation accidents and incidents with civil aircrafts. It is proposed to take into account the socio-psychological characteristics of person¬ality, the structure of the process of perception and thinking, the focus of thinking on risk prevention, special working conditions, observance of subordination and the status system of relations in the management of the «crew – aircraft» system.
Description: Пирогова Н. І., Кононенко А. В. Формування і розви ток трудового потенціалу в аеропорту. Економічні студії. 2019. № 2. С. 170–175. URL: https://journals.in dexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/814659.pdf 2. Бершадська Ю. Сучасні тенденції професійної під готовки авіаційного персоналу цивільної авіа ції в провідних країнах світу. Krakowskie Studia Małopolskie. 2022. Nr. 2. S. 134–151. URL: https:// czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/34/ ksm3408.pdf 3. Ситник Ю. Б. Аналіз основних характеристик і по казників стану безпеки польотів авіаційної системи. Системи озброєння і військова техніка. 2021. № 2. С. 117–121. DOI: https://doi.org/10.30748/soivt.2021.66.15 4. Повітряний кодекс України від 19.05.2011 р. № 3393- VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393- 17#Text 5. «Правила визначення робочого часу та часу відпо чинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України» : затв. Наказом Міністерства транспорту України від 02.04.2002 р. № 219. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z0390-02#Text 6. Авіаційні правила України «Технічні вимоги та ад міністративні процедури для льотних екіпажів ци вільної авіації» : затв. Наказом Державної авіаційної служби України від 20.07.2017 р. № 565. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1056-17#Text 7. Аналіз стану безпеки польотів за результатами розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України та суд нами іноземної реєстрації, що сталися у 2021 році. URL: https://nbaai.gov.ua/wp-content/uploads/ 2022/03/2021.pdf 8. Харченко В. П., Алєксєєв О. М. Система управління ризиками авіаційної діяльності. Київ : НАУ, 2018. 312 с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/323014168.pdf 9. Klymenko V., Novalska N., Lozova G. Influence of the Human Factor on Ensuring the Stability and Reliability of Transport and Logistics Systems during the Russian Ukrainian War. Розвиток транспорту. 2022. № 3. С. 166–178. DOI: https://doi.org/10.33082/td.2022.3-14.12 10. Модернізація професійної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі : монографія / кол. авто рів ; за ред. Т. С. Плачинди. Кропивницький : Поліум, 2020. 428 c
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60930
ISSN: 2222-4459
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novalska_Klymenko_statty_7.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.