Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60810
Title: Методичні рекомендації з підготовки здобувача до практичних занять з дисципліни Організація і методика аудиту
Authors: Бондаренко, Ольга Михайлівна
Keywords: методичні рекомендації
організація
методика
аудит
підготовка
практичні
Issue Date: 28-Aug-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Бондаренко О.М.Методичні рекомендації з підготовки здобувача до практичних занять з дисципліни Організація і методика аудиту / уклад.: О. М. Бондаренко – К. : НАУ, 2023. – 30 с.
Abstract: Методичні рекомендації з підготовки здобувача до практичних занять з дисципліни «Організація і методика аудиту» розраховані для здобувачів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і аудит»). Метою курсу є розкриття суті аудиту, зумовленості його виникнення, призначення, змісту, організації аудиторської діяльності, експертиз видів діяльності економічних систем, надання допомоги у вигляді рекомендацій та консультацій підприємств з питань виробничо-фінансової діяльності. Програма курсу «Організація і методика аудиту» передбачає вивчення правових основ здійснення аудиторської діяльності в Україні, створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника, вивчення організаційних і методологічних питань перевірок. Здобувачі повинні вміти складати робочі документи з проведення аудиту, знати порядок проведення перевірок і надання інших аудиторських послуг, права і обов'язки аудиторських фірм, відповідальність аудиторів та аудиторських фірм, проводити перевірки окремих видів діяльності і ресурсів, складати проміжні і загальні аудиторські звіти, письмові записи, пояснення, проекти наказів, розпоряджень по результатам аудиторських і контрольних дій.
Description: 1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text (дата звернення:14.06.2023). 2. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 14.06.2023). 3. Положення про сертифікацію аудиторів: Рішенням Аудиторської палати України від 27 листопада 1997 року № 60/5.URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr8_6230-07#Text (дата звернення: 14.06.2023). 4. Міжнародні стандарти аудиту. URL: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-auditu (дата звернення:14.06.2023). 5. Бержанір І.А. Організація і методика аудиту: навч. посіб. для закладів вищої освіти / МОН України, Уманський держ. пед.ун-т імені Павла Тичини. Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. 326 с. 6. Бондаренко О.М., Чайковська Т.С. Аудит необоротних активів на авіаційному підприємстві. Щомісячний інформаційноаналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». Випуск 4/1ʼ2020. К.: «Аналітик», 2020. - с.14-17. 7. Бондаренко О.М., Масюк І.І. Методика проведення аудиту, формування та списання дебіторської та кредиторської заборгованості. Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». Випуск 7ʼ2020. К.: «Аналітик», 2020.с.10-14. 8. Бондаренко О.М., Руденко Л.О. Організація і методологія проведення аудиту запасів та шляхи його вдосконалення. Економіка та суспільство. 2022. № 39. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/ journal/article/view/1382 DOI: 10.32782/2524-0072/2022-39-39. 9. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 14.06.2023).30 10. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення:14.06.2023). 11. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення:14.06.2023). 12. Податковий кодекс України, затверджений 02.12.2010 р.№ 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 14.06.2023). 13. Про оплату праці: Закон України від 24.03.95 р.№ 108/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 14.06.2023). 14. Про відпустки: Закон України від 5.11.1996 р.№ 504/96- ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 14.06.2023). 15. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальнестрахування: Закон України від 08.07.2010 р.№ 2464-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text (дата звернення: 14.06.2023). 16. Дерев'янко С.І., Кузик Н.П., Олійник С.О., Ганяйло О.М. Аудит: навч.посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 380 с. 17. Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит: навч.посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 416 с. 18. Грушко В.І., Брадул О.М., Шепелюк В.А., Ільіна С.Б, Юнацький М.О., Хорошенюк А.П., Брадул Т.В. Аудит: підручник. К.: Ліра-К, 2021. 324 с. Інформаційні ресурси в Інтернет 1. http://www.rada.gov.ua 2. http:// www.ligazakon.ua 3. http://www.sfs.gov.ua/ 4. http://www.apob.org.ua 5. https://www.apu.com.ua 6. https://spilka-audit.org.ua 7. https://www.vobu.ua/
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60810
Appears in Collections:Навчально - методичні матеріали кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_ОіМА_МР_ПРЗ.pdfМетодичні рекомендації516.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.