Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60795
Название: Деякі аспекти подолання транспортної кризи в Україні
Другие названия: Some aspects of overcoming the transport crisis in Ukraine
Авторы: Кириленко, Оксана Миколаївна
Лукяненко, Максим Олександрович
Новак, Валентина Олексіївна
Гуріна, Ганна Сергіївна
Разумова, Катерина Миколаївна
Kyrylenko, Oksana Mykolayivna
Lukianenko, Maksym Oleksandrovich
Novak, Valentyna Oleksiyivna
Hurina, Hanna Serhiivna
Razumova, Kateryna Mykolayivna
Ключевые слова: підприємство
логістика
авіація
транспорт
transport
enterprise
aviation
logistics
Дата публикации: 27-мар-2023
Издательство: Аудиторська фірма «Аналітик»
Библиографическое описание: Кириленко О.М., Новак В.О., Гуріна Г.С., Лук’яненко М.О. Разумова К.М. Деякі аспекти подолання транспортної кризи в Україні // Економіка. Фінанси. Право.-К. 2023.- №3. С.12-15.
Серия/номер: ;3
Краткий осмотр (реферат): Актуальність теми доведена багатьма факторами, які безпосередньо впливають на розвиток транспортної галузі, в зокрема авіаційний, залізничний та інші види транспорту в Україні. Значення транспорту для забезпечення сталого розвитку обґрунтовано економіку країни. Питання, пов'язані з розвитком і вирішенням деяких транспортних проблем в Україні є вивчав. Акцентовано увагу на необхідності конструктивного вирішення низки економічних, технічних, екологічних, кадрових питань та питання охорони праці. З метою вирішення ряду проблем транспортної галузі наведено приклади реалізації розглядаються й обґрунтовуються технічні задачі, досить прості в теорії, але надзвичайно важливі й складні при впровадження їх у практику роботи підприємств. Адже вони потребують регулярного оновлення обладнання, оскільки в результаті розвитку науково-технічного прогресу постійно з'являються більш досконалі, але дорогі технології, які доступні не всім транспортним підприємствам і потребують компенсації з боку держави. Серед багатьох економічних проблем, які виникають у діяльності підприємств авіаційної промисловості, визначено особливе значення великих податків. Були зроблені висновки про необхідність оптимального поєднання державного регулювання та здорового конкурентного ринку. Деякі аспекти забезпечення розглянуто функціонування транспортної галузі та науково обґрунтовані перспективи її розвитку. Основні аспекти забезпечення роботи транспортної галузі України є науково обґрунтованими, які базуються на системному підході, реалізація яких дозволить адаптуватися до змін, викликаних впливом зовнішнього середовища. Необхідність а доведено високорозвинену транспортну систему як необхідний фактор забезпечення інтеграції в європейську та світову економіку
The relevance of the topic is proved due to many factors that directly affect the development of the transport industry, in particular, air, rail and other types of transport in Ukraine. The importance of transport for ensuring the sustainable development of the country's economy is substantiated. Issues related to the development and solution of some transport problems in Ukraine are studied. Emphasis was placed on the need for constructive solutions to a number of economic, technical, environmental, personnel and labor protection issues. In order to solve a number of problems of the transport industry, examples of the implementation of technical tasks are considered and substantiated, which are quite simple in theory, but extremely important and complex when implementing them into the practice of enterprises. After all, they need regular updating of equipment, because as a result of the development of scientific and technological progress, more advanced, but expensive technologies are constantly appearing, which are not available to all transport enterprises and require compensation from the state. Among the many economic problems that occur in the activities of aviation industry enterprises, the special importance of large taxes was identified. Conclusions were drawn about the need for an optimal combination of state regulation and a healthy competitive market. Some aspects of ensuring the functioning of the transport industry and scientifically sound future ways of its development are considered. The main aspects of ensuring the work of the transport industry of Ukraine are scientifically substantiated, which are based on a systematic approach, the implementation of which will allow adapting to changes caused by the influence of the external environment. The necessity of a highly developed transport system as a necessary factor for ensuring integration into the European and world economy
Описание: 1. Гордієнко І.В. Необхідність інтермодальності для ефективного функціонування транспортної системи. Формування ринкових відносин в Україні. Київ. 2011. № 4. С. 123-128. 2. Кириленко О.М., Новак В.О., Разумова К.М., Лук’яненко М.О. Деякі аспекти розвитку авіаційного транспорту України в післявоєнний період. Економіка. Фінанси. Право. 2022. №. 9/1. С. 37-40. 3. Новак В.О., Гордієнко І.В., Катерна О.К., Матвєєв В.В., Ільєнко О.В. Взаємодія аеропорту з транспортними підприємствами: організація та управління: монографія. Київ, 2012. 277 с. 4. Russia-Ukraine war: global impact on logistics. URL: https://www.gep.com/blog/mind/russia-ukraine-war-logistics-impact 5. 10 ways to cut oil use and help tackle the global energy crisis. URL: https://www.weforum.org/agenda/2022/05/10-ways-to cut-oil-use-energy-crisis
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60795
ISSN: 2786-5517
Располагается в коллекциях:Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Деякі аспекти подолання-12-15.pdf549.71 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.