Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60779
Title: Мethod of diagnostic gradual degradation of a turboshaft engine flow path
Other Titles: Метод діагностування поступової деградації проточної частини турбовального двигуна
Authors: Yaremchuk, Rostyslav
Яремчук, Ростислав
Keywords: qualification work
кваліфікаційна робота
дипломна робота
діагностування
двигун
turboshaft engine
diagnostic
degradation
Issue Date: Dec-2021
Publisher: National Aviation University
Abstract: Increasing requirements for the safety and regularity of aircraft flights necessitated an ever-wider introduction into the practice of operating enterprises of methods and means of technical diagnostics, including aviation engines. The practical application of diagnostic methods determined the need for enterprises in engineering personnel with appropriate training, which was reflected in the state educational standard for training specialists. in the direction 652700 "Testing and operation of aviation and rocket and space technology". In this document, the qualification requirements state that the engineer must know the methods and means of assessing and managing the technical condition of aviation technology. To ensure these requirements in the implementation of the educational process, the discipline "Reliability and technical diagnostics" has been introduced into the list of compulsory disciplines. This discipline is basic for the study of such disciplines as "Technical operation of aircraft and aircraft engines", "Technological processes for the maintenance of aircraft and aircraft engines." At present, the educational literature devoted to the issues of diagnosing aviation equipment is clearly insufficient. And educational literature, from a unified position and at the modern level, covering the issues of control and diagnostics of aviation gas turbine engines in terms of thermogasdynamic and vibroacoustic parameters, is simply not there.
Підвищення вимог до безпеки та регулярності польотів літаків викликало необхідність ан все ширше впровадження в практику роботи підприємств методів і засобів о технічна діагностика, в тому числі авіаційних двигунів. Практичне застосування діагностики методи визначили потребу підприємств в інженерно-технічних кадрах з відповід підготовки, що знайшло відображення в державному освітньому стандарті підготовки спеціалістів. в напрям 652700 «Випробування та експлуатація авіаційної та ракетно-космічної техніки». в У цьому документі кваліфікаційні вимоги стверджують, що інженер повинен знати методи засоби оцінки та управління технічним станом авіаційної техніки. до забезпечувати ці вимоги при здійсненні навчального процесу, дисципліни До переліку обов'язкових внесено "Надійність і технічну діагностику". дисципліни. Ця дисципліна є базовою для вивчення таких дисциплін, як «Технічна експлуатація літаки та авіаційні двигуни», «Технологічні процеси технічного обслуговування літальних апаратів і авіаційні двигуни». В даний час навчальна література присвячена питанням авіаційного діагностування обладнання явно не вистачає. І навчальна література, з єдиної позиції і при сучасного рівня, що охоплює питання контролю та діагностики авіаційних газотурбінних установок двигунів з точки зору термогазодинамічних і віброакустичних параметрів, просто немає.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету» . Керівник проекту: доцент, к. т. н. Хімко Андрій Миколайович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60779
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Яремчук_original_14072023_083508.pdfКваліфікаційна робота2.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.