Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60779
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYaremchuk, Rostyslav-
dc.contributor.authorЯремчук, Ростислав-
dc.date.accessioned2023-09-04T10:18:03Z-
dc.date.available2023-09-04T10:18:03Z-
dc.date.issued2021-12-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60779-
dc.descriptionРобота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету» . Керівник проекту: доцент, к. т. н. Хімко Андрій Миколайович.uk_UA
dc.description.abstractIncreasing requirements for the safety and regularity of aircraft flights necessitated an ever-wider introduction into the practice of operating enterprises of methods and means of technical diagnostics, including aviation engines. The practical application of diagnostic methods determined the need for enterprises in engineering personnel with appropriate training, which was reflected in the state educational standard for training specialists. in the direction 652700 "Testing and operation of aviation and rocket and space technology". In this document, the qualification requirements state that the engineer must know the methods and means of assessing and managing the technical condition of aviation technology. To ensure these requirements in the implementation of the educational process, the discipline "Reliability and technical diagnostics" has been introduced into the list of compulsory disciplines. This discipline is basic for the study of such disciplines as "Technical operation of aircraft and aircraft engines", "Technological processes for the maintenance of aircraft and aircraft engines." At present, the educational literature devoted to the issues of diagnosing aviation equipment is clearly insufficient. And educational literature, from a unified position and at the modern level, covering the issues of control and diagnostics of aviation gas turbine engines in terms of thermogasdynamic and vibroacoustic parameters, is simply not there.uk_UA
dc.description.abstractПідвищення вимог до безпеки та регулярності польотів літаків викликало необхідність ан все ширше впровадження в практику роботи підприємств методів і засобів о технічна діагностика, в тому числі авіаційних двигунів. Практичне застосування діагностики методи визначили потребу підприємств в інженерно-технічних кадрах з відповід підготовки, що знайшло відображення в державному освітньому стандарті підготовки спеціалістів. в напрям 652700 «Випробування та експлуатація авіаційної та ракетно-космічної техніки». в У цьому документі кваліфікаційні вимоги стверджують, що інженер повинен знати методи засоби оцінки та управління технічним станом авіаційної техніки. до забезпечувати ці вимоги при здійсненні навчального процесу, дисципліни До переліку обов'язкових внесено "Надійність і технічну діагностику". дисципліни. Ця дисципліна є базовою для вивчення таких дисциплін, як «Технічна експлуатація літаки та авіаційні двигуни», «Технологічні процеси технічного обслуговування літальних апаратів і авіаційні двигуни». В даний час навчальна література присвячена питанням авіаційного діагностування обладнання явно не вистачає. І навчальна література, з єдиної позиції і при сучасного рівня, що охоплює питання контролю та діагностики авіаційних газотурбінних установок двигунів з точки зору термогазодинамічних і віброакустичних параметрів, просто немає.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherNational Aviation Universityuk_UA
dc.subjectqualification workuk_UA
dc.subjectкваліфікаційна роботаuk_UA
dc.subjectдипломна роботаuk_UA
dc.subjectдіагностуванняuk_UA
dc.subjectдвигунuk_UA
dc.subjectturboshaft engineuk_UA
dc.subjectdiagnosticuk_UA
dc.subjectdegradationuk_UA
dc.titleМethod of diagnostic gradual degradation of a turboshaft engine flow pathuk_UA
dc.title.alternativeМетод діагностування поступової деградації проточної частини турбовального двигунаuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Яремчук_original_14072023_083508.pdfКваліфікаційна робота2.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.