Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60721
Title: Improving the efficiency of maintenance of structural elements of the airframe
Other Titles: Підвищення ефективності технічного обслуговування конструктивних елементів планера літака
Authors: Konovchenko, Artem Volodymyrovych
Коновченко, Артем Володимирович
Keywords: qualification work
кваліфікаційна робота
дипломна робота
ефективність
літак
Improving the efficiency
maintenance
structural elements
Issue Date: Dec-2021
Publisher: National Aviation University
Abstract: In the conditions of the modern world market, the process of technical operation to maintain the required level the serviceability of the aircraft fleet in airlines should be economically profitable in terms of labor, time and material costs. The solution to this problem can be achieved by planning and managing the activities of airlines in order to improve the efficiency of the process technical operation of civil aviation aircraft. Planning and implementation of activities, related to the activities of airlines to improve the reliability of aviation equipment, the safety and regularity of flights, the intensity of the use of aircraft and their efficiency the process of technical operation, requires the organization of joint work and interaction of the developer, aircraft manufacturer and operator. In this work substantiates the need to develop a technology for planning and implementing measures related to the activities of airlines, which allows, in stages, according to the activities of the developer, manufacturer and operator of aircraft, to establish the relationship and influence on the level of serviceability of the fleet, thereby increasing the efficiency of the process. Technical operation by all possible control actions. A comprehensive technology has been developed to improve the efficiency of the process of technical operation of aircraft, including measures in the areas of "Aircraft reliability", "Technology", "Personnel", "Equipment", "Materials", in order to increase the level of serviceability of the aircraft fleet. The integrated technology is presented in the form of a route technologies with an abbreviated description of the set of activities in the directions in the route map, indicating the entrances and exits at each stage. The advantages of using complex technology are shown on the example of improving one of the target indicators of the efficiency of the process of technical operation of aircraft.
В умовах сучасного світового ринку процес технічної експлуатації для підтримки необхідного рівня працездатності парку повітряних суден в авіакомпаніях повинен бути економічно вигідним за трудовими, часовими та матеріальними витратами. Вирішення цієї проблеми може бути досягнуто шляхом планування та управління діяльністю авіакомпаній з метою підвищення ефективності процесу технічної експлуатації повітряних суден цивільної авіації. Планування та здійснення заходів, пов’язаних з діяльністю авіапідприємств щодо підвищення надійності авіаційної техніки, безпеки та регулярності польотів, інтенсивності використання повітряних суден та ефективності їх процесу технічної експлуатації, вимагає організації спільної роботи та взаємодія розробника, авіавиробника та експлуатанта. У даній роботі обґрунтовується необхідність розробки технології планування та реалізації заходів, пов’язаних з діяльністю авіапідприємств, яка дозволяє поетапно, відповідно до діяльності розробника, виробника та експлуатанта ПС, встановити взаємозв’язок і вплив на рівень справності автопарку, тим самим підвищуючи ефективність процесу. Технічна експлуатація всіма можливими контрольними діями. Розроблено комплексну технологію підвищення ефективності процесу технічної експлуатації ПС, що включає заходи за напрямами «Надійність ПС», «Технології», «Кадри», «Обладнання», «Матеріали», з метою підвищення рівень справності парку повітряних суден. Інтегрована технологія представлена у вигляді технології маршруту зі скороченим описом комплексу заходів за напрямками в карті маршруту із зазначенням входів і виходів на кожному етапі. Переваги використання комплексної технології показано на прикладі підвищення одного з цільових показників ефективності процесу технічної експлуатації літальних апаратів
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету» . Керівник проекту: доцент, к. т. н. Хімко Андрій Миколайович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60721
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КОНОВЧЕНКО_original_14072023_083530.pdfКваліфікаційна робота1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.