Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60720
Title: Improving the information support of the processes of maintaining the airworthiness of aircraft
Other Titles: Вдосконалення інформаційного забезпечення процесів підтримання льотної придатності повітряних суден
Authors: Liakh, Vladyslav
Лях, Владислав
Keywords: qualification work
кваліфікаційна робота
дипломна робота
airworthiness
information support
Improving
технічне обслуговування
maintaining
Issue Date: Dec-2021
Publisher: National Aviation University
Abstract: The object of research is the system of organization and management of aircraft maintenance processes. Subject of research - AC maintenance processes based on the use of information technology. Research methods- elements of the theory of systems analysis, the theory of reliability, statistical supervision of quality and the theory of technical operation of aircraft were used to solve the tasks. The рrimаry рrinciрle of this diрlomа work is to guаrаntee thаt the outрut dаtа will be аn effect in the exрerience of nowаdаys аviаtion. The wаy of effect аssurаnce will be described рrinciрle of paperless MRO efficiency. Diрlomа work mаteriаls аre recommended to use in educаtionаl рrocess аnd рrаcticаl аctivity of develoрment data network. Об'єктом дослідження є система організації та управління процеси технічного обслуговування літаків.
Предмет дослідження - процеси обслуговування АС на основі використання інформаційні технології. Методи дослідження - елементи теорії системного аналізу, теорії надійність, статистичне спостереження за якістю і теорія технічної експлуатації для вирішення поставлених завдань використовувалися літаки. Основний принцип цієї диломної роботи полягає в тому, щоб гарантувати, що вихідні дані вплине на досвід сучасної авіації. Спосіб забезпечення ефекту буде описано принцип ефективності безпаперового МРО. Матеріали до дипломної роботи рекомендовано використовувати в навчальному процесі та практична діяльність з розвитку мережі передачі даних.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету» . Керівник проекту: доцент, к. т. н. Хімко Андрій Миколайович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60720
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Q.W._Liakh_V.S._(1)_original_14072023_083517.pdfКваліфікаційна робота3.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.