Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60717
Title: Methods and means of maintaining the appropriate level of quality in the aviation security system of the operating enterprise
Other Titles: Методи та засоби підтримки належного рівня якості в системі авіаційної безпеки експлуатаційного підприємства
Authors: Sheshenia, Pavlo Sergiyovych
Шешеня, Павло Сергійович
Keywords: кваліфікаційна робота
qualification work
дипломна робота
security
efficiency
x-ray
система якості
Issue Date: Dec-2021
Publisher: National Aviation University
Abstract: One of the national problems of each state is to ensure air safety. It is its level that affects the image of the state, economic development, tourism and air transport. The problem becomes especially relevant against the background of the development of Ukraine's integration into the European transport space, which strictly monitors the state's obligations to citizens to move safely inside the country and abroad, where their standards apply to delays, accidents and disasters. Ukraine's accession to the Single European Sky program provides for cooperation in such key areas as access to the aviation market, industrial cooperation in aviation, air traffic management and flight safety. The activities of the State Aviation Service are annually aimed at improving the level of flight safety through the implementation of standards of the International Civil Aviation Organization (hereinafter ‒ ICAO), as well as bringing Ukrainian legislation in line with EU law. In 2020, the COVID-19 pandemic affected every country in the world and industry, and Ukraine's aviation industry is no exception. As the pandemic slowly comes under control, the State Aviation Service is making every effort to help it return to normal operation and is taking steps to protect people who interact with airport staff and flight crew. The Civil Aviation Service supports the process of connecting people and services by identifying and coordinating efforts to protect health and safety. The information contained in the 2020 Security Report is an integral part of the security information used to set security priorities in Ukraine with reference to the European Aviation Security Plan (EASP) and the European Regional Aviation Security Plan (EUR RASP). It is important to identify security issues in order to focus on effective measures to address the identified issues. In 2020, the State Aviation Service took a step to identify key risk areas and security issues.
Однією з національних проблем кожної держави є забезпечення авіаційної безпеки. Саме від його рівня залежить імідж держави, розвиток економіки, туризму та авіатранспорту. Проблема набуває особливої актуальності на фоні розвитку інтеграції України в європейський транспортний простір, який суворо стежить за зобов’язаннями держави перед громадянами щодо безпечного пересування всередині країни та за її межами, де діють їхні стандарти щодо затримок, аварій та катастроф. Приєднання України до програми «Єдине європейське небо» передбачає співпрацю в таких ключових сферах, як доступ до авіаринку, промислова кооперація в авіації, організація повітряного руху та безпека польотів. Діяльність Державіаслужби щорічно спрямована на підвищення рівня безпеки польотів шляхом впровадження стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (далі ‒ ICAO), а також приведення законодавства України у відповідність до права ЄС. У 2020 році пандемія COVID-19 торкнулася всіх країн світу та промисловості, і українська авіапромисловість не стала винятком. Оскільки пандемія повільно переходить під контроль, Державіаслужба докладає всіх зусиль, щоб допомогти їй повернутися до нормального функціонування та вживає заходів для захисту людей, які взаємодіють із персоналом аеропорту та льотним екіпажем. Служба цивільної авіації підтримує процес з’єднання людей і послуг шляхом визначення та координації зусиль для захисту здоров’я та безпеки. Інформація, що міститься у Звіті з безпеки за 2020 рік, є невід’ємною частиною інформації з безпеки, яка використовується для визначення пріоритетів безпеки в Україні з посиланням на Європейський план авіаційної безпеки (EASP) та Європейський регіональний план авіаційної безпеки (EUR RASP). Важливо визначити проблеми безпеки, щоб зосередитися на ефективних заходах для вирішення виявлених проблем. У 2020 році Державіаслужба зробила крок для визначення ключових зон ризику та питань безпеки.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету» . Керівник проекту: доцент, к. т. н. Хімко Андрій Миколайович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60717
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diploma_work_Sheshenia_TO204Ma_original_14072023_083510.pdfКваліфікаційна робота1.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.