Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60563
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Екологія людини»
Other Titles: Educational and methodological complex on the subject "Human Ecology"
Authors: Падун, Алла Олексіївна
Радомська, Маргарита Мирославівна
Padun, Alla Oleksiivna
Radomska, Marharyta Myroslavivna
Keywords: антропоекосистема
демографічна ситуація
адаптація людини
здоров’я людини
антропогенні чинники
anthropoecosystem
demographic situation
human adaptation
human health
anthropogenic factors
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують екологічний профіль фахівця в галузі природничих наук. Сучасна екологія людини це наукова багатовимірна галузь знань, яка визначає предметом вивчення цілісну систему взаємодії людського організму із середовищем. Метою викладання дисципліни є формування знань щодо оптимального існування людини в екологічно безпечному навколишньому середовищі та збереження генофонду людської популяції. Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі природничих наук. Завданнями навчальної дисципліни є: - вивчення біологічної та соціальної еволюції людини як виду у взаємодії з мінливими умовами навколишнього середовища; - дослідження відмінностей та особливостей людини як виду, що протиставляється іншим видам живих організмів; - вивчення стану здоров'я людей та соціально-трудового потенціалу популяцій даної генерації; - вивчення психофізіологічних особливостей людей, їх різноманіття на різних рівнях та в різних сферах активності; - дослідження динаміки здоров'я в аспектах природно-історичного та соціально- економічного розвитку; - прогноз стану здоров'я майбутніх генерацій; - вивчення впливу окремих факторів середовища на життєдіяльність людини; - аналіз глобальних та регіональних проблем екології людини; - створення антропоекологічного моніторингу за змінами процесів життєдіяльності; - визначення науково обґрунтованих значень гранично допустимих техногенних навантажень на людський організм.
This educational subject is the theoretical basis of the set of knowledge and skills that form the ecological profile of a specialist in the field of natural sciences. Modern human ecology is a scientific multidimensional field of knowledge, which defines as a subject of study the integral system of interaction of the human organism with the environment. The goal of teaching the subject is the formation of knowledge about the optimal human existence in an ecologically safe environment and the preservation of the gene pool of the human population. This educational subject is the theoretical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of natural sciences. The tasks of the academic subject are: - study of the biological and social evolution of man as a species in interaction with changing environmental conditions; - the study of the differences and characteristics of man as a species, which is opposed to other species of living organisms; - study of the state of health of people and the social and labor potential of the populations of this generation; - study of psychophysiological characteristics of people, their diversity at different levels and in different spheres of activity; - study of health dynamics in aspects of natural-historical and socio-economic development; - forecast of the state of health of future generations; - study of the impact of certain environmental factors on human life; - analysis of global and regional problems of human ecology; - creation of anthropoecological monitoring of changes in life processes; - determination of scientifically based values of maximum permissible man-made loads on the human body.
Description: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Екологія людини" для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60563
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+РП Екологія людини скан.фін..pdfРП 10.02.03 -01-20217.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.