Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60554
Название: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Загальна екологія та неоекологія»
Другие названия: Educational and methodological complex on the subject "General Ecology and Neoecology"
Авторы: Маджд, Світлана Михайлівна
Радомська, Маргарита Мирославівна
Madzhd, Svitlana Mykhaylivna
Radomska, Marharyta Myroslavivna
Ключевые слова: неоекологія
аутекологія
демекологія
синекологія
кругообіг енергії
neoecology
autecology
demecology
synecology
energy cycle
Дата публикации: 2021
Издательство: Національний авіаційний університет
Краткий осмотр (реферат): Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі природничих наук. Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань про взаємодію живих організмів, популяцій та угруповань вищих рангів між собою та навколишнім середовищем; особливостей функціонування екосистем різних ієрархічних рангів під впливом природних і антропогенних факторів, екологічних основ збалансованого природокористування; екологічного світогляду. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  отримання загально-екологічних знань щодо основних принципів взаємовідношень між організмами, популяціями і угрупованнями з навколишнім середовищем;  вивчення структури сучасної екології та основних її компонентів;  визначення механізмів дії хімічних речовин, фізичних та біологічних аспектів на життєдіяльність організмів;  оцінювання негативних наслідків антропогенного впливу на стан атмосферного повітря, природних вод, ґрунтового покриву, геологічного середовища та біоценозів;  формування навичок знаходити вірні рішення з питань збалансованого співіснування людини і природи.
This educational subject is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of natural sciences. The goal of teaching the subject is the formation of students' knowledge about the interaction of living organisms, populations and groups of higher ranks between themselves and the environment; peculiarities of functioning of ecosystems of different hierarchical ranks under the influence of natural and anthropogenic factors, ecological foundations of balanced nature management; ecological outlook. The tasks of studying the academic subject are:  obtaining general ecological knowledge about the basic principles of relationships between organisms, populations and groups with the environment;  study of the structure of modern ecology and its main components;  determination of the mechanisms of action of chemical substances, physical and biological aspects on the vital activity of organisms;  assessment of the negative consequences of anthropogenic influence on the state of atmospheric air, natural waters, soil cover, geological environment and biocenoses;  formation of skills to find the right solutions on issues of balanced coexistence of man and nature.
Описание: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Загальна екологія та неоекологія" для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія"
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60554
Располагается в коллекциях:Навчально-методичні комплекси кафедри екологіїВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.