Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60547
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Екологія, авіація, космос»
Other Titles: Educational and methodological complex on the subject "Environment, Aviation, Space"
Authors: Фролов, Валерій Федорович
Явнюк, Андріан Андріанович
Frolov, Valerii Fedorovych
Iavniuk, Andrian Andrianovych
Keywords: авіація
рекетно-космічна галузь
авіаційні двигуни
авіаційні викиди
авіаційні палива
aviation
rocket and space industry
aviation engines
aviation emissions
aviation fuels
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Екологія, авіація, космос» є основою знань та вмінь, необхідних фахівцям-екологам для комплексного оцінювання масштабів впливу авіаційного транспорту та ракетно-космічної техніки на навколишнє природне середовище. Набуті знання та вміння сприятимуть успішному оволодінню знаннями з інших екологічних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців-екологів, вихованню у студентів сучасного екологічного світогляду та екологічно безпечному використанні сучасних технологій. Метою навчальної дисципліни є сформувати у студентів знання та навички, необхідні для вирішення задач, пов’язаних з екологічною безпекою експлуатації, обслуговування, ремонту та утилізації авіаційної техніки, космічних апаратів та складових ракетно-космічного комплексу у цілому. Завданнями навчальної дисципліни є: - вивчення особливостей впливу авіаційної техніки, космічних апаратів та ракетно-космічного комплексу на навколишнє середовище; - визначення способів попередження та зниження ризиків для навколишнього середовища під час експлуатації, ремонту, обслуговування та утилізації авіаційної та ракетно-космічної техніки; - формування у майбутніх фахівців-екологів сучасного уявлення про правові механізми забезпечення екологічної безпеки під час експлуатації авіаційної техніки та ракетно-космічного комплексу.
The educational subject "Environment, aviation, space" is the basis of knowledge and skills necessary for environmental specialists for a comprehensive assessment of the scale of the impact of aviation transport and rocket and space technology on the natural environment. The acquired knowledge and skills will contribute to the successful mastering of knowledge from other environmental disciplines, professional and practical training of ecologists, the education of students in a modern ecological worldview, and the ecologically safe use of modern technologies. The purpose of the educational subject is to form students' knowledge and skills necessary for solving problems related to the environmental safety of operation, maintenance, repair and disposal of aviation equipment, spacecraft and components of the rocket-space complex as a whole. The tasks of the academic subject are: - studying the specifics of the impact of aviation equipment, space vehicles and the rocket-space complex on the environment; - determination of methods of prevention and reduction of risks for the environment during operation, repair, maintenance and disposal of aviation and rocket and space equipment; - formation of future ecologists with a modern understanding of the legal mechanisms for ensuring environmental safety during the operation of aviation equipment and the rocket-space complex.
Description: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Екологія, авіація, космос" для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60547
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+РП_Екологія,_авіація,_космос_скан_фін_.pdfРП 10.02.03-01-20216.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.