Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60513
Назва: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Збалансоване природокористування та ресурсозбереження»
Інші назви: Educational and methodological complex on the subject "Balanced nature use and resource conservation"
Автори: Падун, Алла Олексіївна
Черняк, Лариса Миколаївна
Padun, Alla Oleksiivna
Cherniak, Larysa Mykolayivna
Ключові слова: природокористування
сталий розвиток
екологічна політика
ресурсозбереження
природно-ресурсна безпека
nature management
sustainable development
environmental policy
resource conservation
natural resource safety
Дата публікації: 2021
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та умінь, що формують профіль фахівця у галузі екології та охорони навколишнього середовища, Метою викладання дисципліни «Збалансоване природокористування та ресурсозбереження» є розкриття сучасної наукової концепції, понять і методів природокористування та ресурсозбереження, як системи збалансованого природокористування, де мають соціальну значимість процеси раціонального використання природних ресурсів, охорони і відтворення умов природного життєвого довкілля. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  формування основних понять, категорій сучасного природокористування та ресурсозбереження,  дослідження структури природно-ресурсного потенціалу,  прогнозування динаміки балансу та стану природних ресурсів біосфери в часі і просторі;  визначення шляхів і методів підвищення ефективності використання природних ресурсів та ресурсозбереження;  формування наукового світогляду та сучасного екологічного мислення щодо моделі збалансованого природокористування.
This educational subject is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of ecology and environmental protection, The purpose of teaching the sabject "Balanced nature use and resource conservation" is to reveal the modern scientific concept, concepts and methods of nature use and resource conservation, as a system of balanced nature use, where the processes of rational use of natural resources, protection and reproduction of the conditions of the natural living environment have social significance. The tasks of studying the academic subject are:  formation of basic concepts, categories of modern nature use and resource conservation,  study of the structure of natural resource potential,  forecasting the dynamics of the balance and state of natural resources of the biosphere in time and space;  determination of ways and methods of increasing the efficiency of the use of natural resources and resource conservation;  formation of a scientific outlook and modern ecological thinking regarding the model of balanced nature management.
Опис: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Збалансоване природокористування та ресурсозбереження" для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія"
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60513
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси кафедри екологіїУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.