Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60477
Title: Експлуатація компресорних станцій: методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної та контрольної (домашньої) робіт
Other Titles: Operation of compressor stations: methodical recommendations for performing calculation and graphic and control (home) work
Authors: Капітанчук, Костянтин Іванович
Андріїшин, Михайло Петрович
Ясиніцький, Едуард Петрович
Kapitanchuk, Kostiantyn
Yasynitskyi, Eduard
Keywords: природний газ
магістральний газопровід
компресорна станція
методичні рекомендації
natural gas
main gas pipeline
compressor station
guidelines
Issue Date: 24-Jun-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Капітанчук, К.І. Експлуатація компресорних станцій: методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної та контрольної (домашньої) робіт / уклад.: К. І. Капітанчук, М. П. Андріїшин, Е. П. Ясиніцький. – К. : НАУ, 2023. – 36 с
Abstract: Містять загальні методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, питання для самоконтролю, список літератури та завдання до виконання розрахунково-графічної та контрольної (домашньої) робіт. Для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» освітньо-професійної програми «Газотурбінні установки і компресорні станції».
They contain general methodical recommendations for studying the discipline, questions for self-control, a list of literature and tasks for performing calculation-graphic and control (homework) works. For students of higher education of OS "Master" specialty 142 "Energy engineering" of the educational and professional program "Gas turbines and compressor stations".
Description: 1. План розвитку газотранспортної системи до 2029 року. URL: https://tsoua.com/gts-infrastruktura/rozvytok-gts/10-richnyi-plan-rozvytku/ 2. План розвитку газотранспортної системи ТОВ «Оператор газо-транспортної системи України» на 2021…2030 роки. URL: https:// www.аналіз%20та%20перспектива%20розвитку%20оператора%20 ГТС.pdf 3. Енергетична стратегія України до 2035 року «Безпека, Енергоефективність, Конкурентоспроможність». URL: http://mpe.kmu.gov. ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir= 50358. 4. Довідник працівника газотранспортного підприємства / за заг. ред. академіка Української нафтогазової академії А. А. Рудника. – К.: Росток, 2001. 1092 с. 5. Довідник інженера диспетчерської служби / за заг. ред. Ю. В. Поно-марьова та М. П. Химка. – К.-Х: УЦЕБОПнафтогаз, 2009. 248 с. 6. Трубопровідний транспорт газу: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. Сусак, В. К. Касперович, М. П. Андріїшин − Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. 345 с. 7. Касперович В. К. Трубопровідний транспорт газу. – Івано-Франківськ: Факел. 2000. 194 с. 8. Компресорні станції магістральних газопроводів: методичні рекомендації до виконання курсового проекту / уклад.: М. П. Андрії-шин, К. І. Капітанчук, В. В. Козлов. – К. : НАУ, 2018. 60 с. 9. Compressor stations of main gas pipelines: guidelines for performing a course project / compilers: M. P. Andriishin, О. G. Andriets, K. I. Kapitanchuk. – K: NAU, 2019. 55 p. 10. Нагнітачі природного газу: підручник / М. С. Кулик, К. І. Капітанчук, М. П. Андріїшин. – К.: НАУ, 2022. 224 с. 11. Природоохоронні технології. Ч.1. Захист атмосфери: навч. посіб. / Л. І. Северин, В. Г. Петрук, І. І. Безвозюк, І. В. Васильківський. – Вінниця: ВНТУ, 2012. 388 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60477
Appears in Collections:Монографії, підручники та навчальні посібники кафедри авіаційних двигунів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка Експлуатація КС.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.