Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59526
Title: Методи боротьби з перевантаженнями телекомунікаційних мереж нових поколінь шляхом формування потоків різнорідного мережного трафіку
Other Titles: Methods of combating congestion of telecommunication networks of new generations by forming flows of heterogeneous network traffic
Authors: Якимчук, Наталія Миколаївна
Yakymchuk, Natalia
Keywords: телекомунікаційна мережа
самоподібний трафік
регулювання/згладжування
класифікація Кендала
предіктор Сміта
telecommunication network
self-similar traffic
policing/shaping
Kendall's classification
Smith's predictor
Issue Date: 23-May-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Якимчук Н.М. Методи боротьби з перевантаженнями телекомунікаційних мереж нових поколінь шляхом формування потоків різнорідного мережного трафіку - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02. - Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. - 160 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена створенню методів та пристроїв формування потоків різнорідного мережного трафіку. Телекомунікаційні мережі нового покоління (NGN, FN) – це цифрові мережі обміну інформацією різних видів. Відповідно і мережний трафік є різнорідним і самоподібним (фрактальним) за визначенням. У той же час при передаванні квазіперіодичних потоків зростання черг у буферній пам'яті є помітно повільнішим, а час обробки пакетів у комутаційному вузлі – значно меншим. Цей шлях є новим і перспективним для розвитку телекомунікаційних мереж нового покоління та їх конвергенції з "чистими" IP-мережами. У дисертаційній роботі сформульовані завдання боротьби з перевантаженнями шляхом усунення сплесків інтенсивності різнорідного мережного трафіку, обумовлених наявністю його самоподібності. Розроблено метод кондиціонування трафіку шляхом надання йому квазіперіодичного характеру. Проаналізовано математичну модель квазіперіодичного потоку трафіку. Такий потік представляє собою послідовність пакетів з майже постійним періодом слідування r T T T    r r r , де const T r  – теоретично постійний період слідування; r  – нормально розподілена випадкова величина з нульовим математичним сподіванням. В дисертаційній роботі у відповідності до моделі квазіперіодичного потоку сформульовано модифіковані моделі обслуговування пакетів, що поступають до n - канальної системи; їх позначено Qd D n Qd M n / / , / / . У класифікацію Кендала додано клас Qd – квазідетермінований потік з нормально розподіленим відхиленням від постійного періоду надходження заявок. Виведено приблизні вирази для отримання асимптотичних оцінок середньої довжини черги та середнього часу очікування заявок. Розроблено адаптивні багатошвидкісні пристрої формування/згладжування послідовності пакетів різнорідного самоподібного трафіку. Для передбачення потреб пропускної спроможності різних каналів передавання даних розроблено модифікований предіктор Сміта зі степеневим згладжуванням, яке є оптимальним для згладжування самоподібних процесів з важкими хвостами імовірнісних розподілів. В залежності від швидкості змін степеню самоподібності трафіку запропоновані різні методи адаптації: по ширині діапазону жовтих, умовно жовтих та червоних пакетів, по швидкості зростання сплеску інтенсивності та по іншим параметрам трафіку. Вибрано та обґрунтовано функціонал ефективності передачі пакетів різнорідного трафіку зі сплесками інтенсивності та різними степенями самоподібності. Проведено аналіз ефективності методів формування трафіку. Виконані комп’ютерні розрахунки та моделювання процесів обслуговування пуасонівського, самоподібного та квазіперіодичного мережного трафіку. Результати розрахунків та моделювання свідчать, що при всіх випадках швидкість наростання довжини черг Qd D n Qd M n / / , / / буде найменшою. Таким чином, доведено, що при використанні адаптивних ієрархічних багатошвидкісних пристроїв згладжування різнорідного трафіку вдається усувати короткочасові сплески інтенсивності та, відповідно, позбавитися втрат пакетів, затримок та повторних передач.
The dissertation work is devoted to creation of methods and devices of formation of streams of heterogeneous network traffic. Next Generation Networks (NGN) are digital networks of information exchange of various types. Accordingly, network traffic is heterogeneous and self-similar (fractal) by definition. At the same time, when transmitting quasi-periodic streams, the queue growth in the buffers increases the queue growth in the buffer memory, and the packet processing time in the switching node is much shorter. This path is new and promising for the development of new generation telecommunications networks and their convergence with "pure" IP networks. The dissertation formulates the tasks of overload control by eliminating bursts of intensity of heterogeneous network traffic due to the presence of its self-similarity. The method of air conditioning of traffic by giving it a quasi-periodic character is developed.
Description: ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ……………….………...……... 17 ВСТУП………………………………………………………………...… 19 РОЗДİЛ 1. АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ ОБМІНУ ДАНИМИ В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ…………………………….…..… 27 1.1. Терміни та визначення……………………………………………... 27 1.2. Задачі і механізми управління мережею……………………….…. 34 1.3. Статистичні моделі мережевого трафіку………………………..… 39 1.4. Постановка завдання дослідження………………………………... 48 Висновки до розділу 1…………………………………………….…….. 53 РОЗДİЛ 2. МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ І АНАЛІЗУ МЕРЕЖЕВОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗВ‘ЯЗАННЯ ЗАДАЧ УПРАВЛІННЯ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МЕРЕЖ…………………………...……..…….…. 55 2.1. Ієрархія і рівні функціонування телекомунікаційної мережі….... 55 2.2. Завдання вибору алгоритму маршрутизації у телекомунікаційній мережі……………………………………………….... 61 2.3 Методи селекції перевантажень та відмов мережевих вузлів….. 67 2.4 Методи ефективного управління мережевими ресурсами……….. 77 Висновки до розділу 2…………………………………………...….. 83 РОЗДİЛ 3. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТА БОРОТЬБИ З ПЕРЕВАНТАЖЕННЯМ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ…….. 85 3.1. Модель самоподібного потоку як одноканальної системи масового обслуговування………………………………..………….….. 85 3.2. Методи управління комп'ютерними мережами з різнорідним трафіком ……………………………………………………..…….…….. 92 3.3. Методи формування та регулювання самоподібного мережевого трафіку………………………………...……………..….…. 97 Висновки до розділу 3………..……………………...……………….…. 108 16 РОЗДІЛ 4 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ……...…………………..……….………….…. 110 4.1. Вибір та обґрунтування функціоналу ефективності передачі у мережах із самоподібним трафіком………….………….…….…..…… 110 4.2 Розробка модифікованого методу та пристрою формування мережевого трафіку…………………………………………..…....……. 117 4.3 Основні результати моделювання та їх аналіз…………..………. 126 Висновки до розділу 4………………………………………….....….…. 135 ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ………………….……... 137 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………….…. 140 ДОДАТОК А. СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ….....….. ……………………………………………………. 154 ДОДАТОК Б. Акт впровадження 1 ….…………………………...…… 158 ДОДАТОК В. Акт впровадження 2 ….……………………………… 159 ДОДАТОК Г. Акт впровадження 3 ….……………………………… 160
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59526
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ареф_Якимчук.pdfАвтрореферат832.21 kBAdobe PDFView/Open
Дисертація_Якимчук.pdfДисертація3.77 MBAdobe PDFView/Open
Відгук опонента С.Толюпа на ДР Н.Якимчук.pdfВідгук опонента20.18 MBAdobe PDFView/Open
Відгук опонента О.Дробика на ДР Н.Якимчук.pdfВідгук опонента16.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.