Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59478
Title: Формування готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів в технічних університетах
Other Titles: Formation of readiness for professional activity of foreign students - future engineers in technical universities
Authors: Михеєва, Тамара Олександрівна
Mykheieva, Tamara
Keywords: авіаційна галузь
авіаційні фахівці
заклад вищої освіти
індивідуальний підхід
іноземні студенти
майбутні інженери
професійна діяльність
професійна підготовка
освітній процес
освітньо-інформаційне середовище
педагогічні умови
технічні університети
aviation industry
aviation specialists
higher education institution
individual approach
foreign students
future engineers
professional activity
professional training
educational process
essional training; educational process;
pedagogical conditions
technical universities
Issue Date: 17-May-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Михеєва Т.О. Формування готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів в технічних університетах. – Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями) галузі знань 01 – Освіта / Педагогіка. – Національний авіаційний університет, Київ, 2023. – 209 с.
Abstract: Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-педагогічної проблеми формування готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів в технічних університетах. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено шляхи оптимізації освітнього процесу закладу вищої освіти шляхом використання авторської технології формування готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів в технічних університетах. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність авторської технології формування готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів. Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в тому, що вперше: сформульовано й науково обґрунтовано авторське визначення ключового поняття дослідження «готовність до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден та авіадвигунів (ТОРПСА)», що тлумачиться як динамічна система взаємопов'язаних зовнішніх і внутрішніх чинників особистості, що взаємодіють у сукупності з набутими під час професійної підготовки знаннями, вміннями та особистісними навичками, спрямованими на успішне виконання завдань професійної діяльності в багатонаціональних колективах за умов невизначеності чи непередбачуваних ситуацій; розкрито зміст і виокремлено структурні компоненти готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів з ТОРПСА; визначено критерії готовності до професійної діяльності (мотиваційний, пізнавально-оперативний, рефлексивний) та відповідні показники; схарактеризовано рівні (початковий, достатній, високий) готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів з ТОРПСА; розроблено й обґрунтовано авторську технологію формування готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів з ТОРПСА, що складається з таких етапів: профорієнтаційного (проведення профорієнтаційних заходів серед іноземних слухачів підготовчих відділень/факультетів та іноземних абітурієнтів за кордоном із залученням іноземних авіафахівців), аналітично-організаційного (науковий аналіз нормативно-правової бази підготовки іноземних студентів, сучасних вимог міжнародного ринку праці до авіаційних інженерів, освітньо-професійних програм і стандартів; визначення компонентів, критеріїв, показників і рівнів сформованості готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів з ТОРПСА; виокремлення педагогічних умов і вибір діагностувальних методик), процесуально-діяльнісного (застосування системного, особистісно зорієнтованого, технологічного та культурологічного підходів; форм, методів, прийомів і засобів) та результативно-оцінного (застосування діагностувальних методик для визначення рівнів сформованості готовності до професійної діяльності в іноземних студентів-майбутніх інженерів з ТОРПСА за мотиваційним, пізнавально-оперативним і рефлексивним критеріями). Подальшого розвитку набули теорія та методика професійної підготовки іноземних студентів-майбутніх інженерів авіаційної галузі у закладах вищої освіти. Практична значущість результатів дослідження полягає в розробці та впровадженні діагностувального інструментарію та авторської технології формування готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів з ТОРПСА; розробці та реалізації авторських завдань до практичних занять з навчальних дисциплін «Основи авіаційного менеджменту», «Математичні методи оптимізації процесів технічного обслуговування повітряних суден і авіадвигунів», «Авіаційна безпека (офіційний курс ІСАО 123/Авіакомпанія, секція S)». Представленою авторською технологією можуть скористатися науково-педагогічні працівники закладів вищої технічної освіти, які здійснюють професійну підготовку іноземних студентів-майбутніх інженерів.
The thesis is aimed at solving a vital scientific and pedagogical problem of forming the readiness for professional activity of foreign students-future engineers at technical universities. The ways of optimizing the educational process of a higher education institution have been theoretically substantiated and experimentally verified by using the author’s technology of formation of the readiness for professional activity of foreign students-future engineers at technical universities. The aim of the research is to substantiate theoretically and verify experimentally the effectiveness of the author’s technology for forming the readiness of foreign students-future engineers for their professional activity. The scientific novelty of the research. The thesis is the first to define and provide scientific substantiation of the author’s definition of the key concept of the research – “readiness for professional activity of foreign students-future engineers in maintenance and repair of aircraft and aircraft engines”, which is interpreted as a dynamic system of interconnected external and internal personality factors that interact along with the knowledge, abilities and personal skills acquired during professional training and aimed at the successful performance of professional tasks in multinational teams under uncertainty or in unpredictable situations; to describe the content of the readiness for professional activity of foreign students-future engineers in maintenance and repair of aircraft and aircraft engines and to distinguish its structural components; to determine the criteria of readiness for professional activity (motivational, cognitive-operational, reflective) and corresponding indicators; to describe the levels (starter (low), satisfactory, high) of the readiness for professional activity; to elaborate and substantiate the author’s technology for forming the readiness for professional activity of foreign students-future engineers in maintenance and repair of aircraft and aircraft engines, consisting of the following stages: career guidance (career guidance activities among foreign trainees studying in preparation departments/faculties as well as foreign applicants abroad by involving foreign aviation specialists); analytical and organizational stage (the scientific analysis of the regulatory and legal framework for foreign students’ training, current requirements of the international labor market for aviation engineers, educational and professional programs and standards); determination of components, criteria, indicators and levels of the readiness for professional activity; identification of pedagogical conditions and the choice of diagnostic methods); procedural activity stage (application of systemic, person-oriented, technological and cultural approaches, forms, methods, techniques and means) and result evaluation stage (application of diagnostic methods to determine the readiness levels of foreign students-future engineers in maintenance and repair of aircraft and aircraft engines for professional activity according to motivational, cognitive-operational and reflective criteria). The theory and methodology of professional training of foreign students-future aviation engineers at higher education institutions have gained further development. The practical value of the research results involves developing and implementing diagnostic tools and the author’s technology for forming the readiness for professional activity of foreign students-future engineers in maintenance and repair of aircraft and aircraft engines; developing and implementing the author’s tasks for practical classes of the academic disciplines “Fundamentals of Aviation Management”, “Mathematical Methods for Optimizing Maintenance Processes of Aircraft and Aircraft Engines”, “Aviation Safety” (the official Course ІСАО 123 / airline, section S). The author’s technology can be useful for the research and teaching staff involved in the professional training of foreign students-future engineers at higher technical education institutions.
Description: ЗМІСТ АНОТАЦІЯ............................................................................................................. 1 CПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ...... 14 ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ............................................................. 19 ВСТУП................................................................................................................... 20 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ В ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ.............................................................................................. 30 1.1. Загальна характеристика підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти України............................................................................................ 30 1.2. Сучасний стан та особливості професійної підготовки іноземних студентів-майбутніх інженерів авіаційної галузі............................................... 48 1.3. Аналіз сучасних вимог міжнародного ринку праці до інженерів авіаційної галузі..................................................................................................... 66 1.4. Формування освітньо-інформаційного середовища як засіб реалізації індивідуальної освітньої траєкторії іноземних студентів-майбутніх інженерів ................................................................................................................................. 84 Висновки до першого розділу.............................................................................. 97 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ В ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ............................................................................................ 102 2.1. Компоненти, критерії, показники та рівні сформованості готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів............... 102 2.2. Вибір діагностувальних методик для визначення рівнів сформованості готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів .............................................................................................................. 118 18 2.3. Особливості побудови індивідуальної освітньої траєкторії іноземних студентів-майбутніх інженерів .......................................................................... 123 2.4. Авторська технологія формування готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів........................................................ 132 Висновки до другого розділу ............................................................................. 146 РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОРСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВМАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ............................................................................ 150 3.1. Загальна характеристика етапів проведення педагогічного експерименту ............................................................................................................................... 150 3.2. Організація та проведення педагогічного експерименту щодо формування готовності до професійної діяльності в іноземних студентівмайбутніх інженерів авіаційної галузі .............................................................. 159 3.3. Узагальнення результатів педагогічного експерименту.......................... 169 Висновки до третього розділу............................................................................ 177 ВИСНОВКИ ....................................................................................................... 180 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...................................................... 185 ДОДАТКИ........................................................................................................... 210
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59478
Appears in Collections:Разова Рада. Спеціальність 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертація_Михеєва Т.О..pdfДисертація7.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.