Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59313
Title: Методи інноваційного маркетингу реалізації маркетингової стратегії підприємства
Other Titles: Methods of innovative marketing implementation of the marketing strategy of the enterprise
Authors: Шевченко, Анна Валеріївна
Shevchenko, Anna
Крушинський, Артем Вікторович
Krushinskyy, Artem
Keywords: маркетинг
інновації
методи
переваги
поняття
інноваційний маркетинг
інноваційні технології
умови
цифровізація
нові товари
нові ринки
підвищення продажів
конкурентоспроможність
marketing
innovations
methods
advantages
concepts
innovative marketing
innovative technologies
conditions
digitalization
new products
new markets
sales increase
competitiveness
Issue Date: 2023
Publisher: Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління
Citation: Шевченко А.В., Крушинський А.В. Методи інноваційного маркетингу реалізації маркетингової стратегії підприємства // Наукові інновації та передові технології. Серія "Економіка": журнал / Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління. - Київ, 2023. - Вип. № 3(17). - С. 251-261
Abstract: Стаття присвячена актуальним питанням методів інноваційного маркетингу. В статті розглянуто поняття «маркетинг» та «інновації». Проаналізовано та систематизовано особливості різних поглядів на поняття «маркетинг інновацій». Визначено переваги інноваційного маркетингу, серед яких, зокрема, підвищення конкурентоспроможності продукту чи послуги, ефективний пошук нових ринків збуту, більша ефективність при виведенні нового продукту на ринок, підвищення інтересу споживачів до продукції компанії та підвищення впевненість у своїх покупках. Визначено методи інноваційного маркетингу, які використовують різноманітні інноваційні технології для досягнення цілей компанії та підвищення конкурентоспроможності, збільшення продажів та освоєння нових ринків. Серед таких методів – ребрендинг, який дозволяє оновити фірмовий стиль компанії, упаковку продукції тощо до відповідного ринку, утримання існуючих споживачів, що дозволяє заощадити бюджет компанії, оскільки утримання існуючих споживачів – це набагато дешевше, ніж залучення нових (використовувані інструменти: купони, клуби, програми лояльності, рекламні кампанії електронною поштою), формування репутації експерта в галузі через необхідне інформаційне наповнення комунікаційних інструментів, які формують зв’язки зі споживачем, а також як через блог компанії, маркетинг у соціальних мережах. Розширення діяльності компанії на нові регіони – ще один метод маркетингових інновацій, що дозволяє розширити клієнтську базу та збільшити кількість продажів. Наступний метод, який розглядається в статті, це взаємодія зі споживачами в соціальних мережах, що дозволяє залучити їх до нового продукту і допомагає сформувати взаємодію з клієнтами, що формує лояльність до бренду. Створення освітнього контенту як метод реалізації інноваційної маркетингової стратегії допомагає при виведенні нових продуктів на ринок, оскільки вчить споживачів, як ними користуватися, і створює інтерес до нових послуг. Такий метод маркетингу інновацій, як проведення заходів, дозволяє досягти наступних маркетингових цілей: підвищення довіри до бізнесу, підвищення впізнаваності компанії серед цільової аудиторії, підвищення лояльності бізнесу, залучення інвесторів, збільшення кількості пробних покупок і збільшення середньої суми в перевірка, збільшення кількості підписників у соціальних мережах, створення кількох контактів із ЦА, створення довгострокового ефекту фізичної взаємодії тощо. Інші методи інноваційного маркетингу, розглянуті в статті, включають: багатоканальний, віртуальна реальність та запуск програми лояльності.
The article is devoted to topical issues of innovative marketing methods. The article examines the concepts of "marketing" and "innovation". The peculiarities of different views on the concept of "innovation marketing" were analyzed and systematized. Among these views are the definitions of Kuzmina E. E., Peresunko E. S., Ilyashenko S. M., Bilozubenko V. S., Bazhal Y. M., Goncharova V. N., Andreyeva N. M. The advantages of innovation marketing are defined, among which include, in particular, increasing the competitiveness of a product or service, effective search for new markets, greater efficiency when introducing a new product to the market, increasing consumer interest in the company's products and increasing confidence in their purchases. The methods of innovative marketing, which use various innovative technologies to achieve the company's goals and increase competitiveness, increase sales and develop new markets, are defined. Among such methods are rebranding, which allows you to update the company's corporate style, product packaging, etc. to the appropriate level on the market, retention of existing consumers, which allows you to save the company's budget, since the retention of existing consumers is much cheaper than attracting new ones (tools used: coupons, clubs, loyalty programs, e-mail advertising campaigns), building a reputation as an expert in the industry through the necessary information content of communication tools that form connections with the consumer, as well as through company blogging, social media marketing. Expanding the company's activities to new regions is another method of marketing innovations that allows you to expand the customer base and increase the number of sales. The next method discussed in the article is interaction with consumers on social networks, which allows you to attract them to a new product and helps to form interaction with customers that creates brand loyalty. Creating educational content as a method of implementing an innovative marketing strategy helps when introducing new products to the market, because it teaches consumers how to use them and creates interest in new services. Such a method of marketing innovations as holding events allows you to meet the following marketing goals: increasing trust in business, increasing company recognition among the target audience, increasing business loyalty, attracting investors, increasing the number of trial purchases and increasing the average amount in the check, increasing the number of followers in social networks , to create multiple contacts with the CA, create a long-term effect of physical interaction, etc. Other methods of innovative marketing considered in the article include: multi-channel, virtual reality and launching a loyalty program.
Description: 1. Innovative Marketing: Top 5 Innovative Strategies. URL: https://www.thepowermba.com/en/blog/innovative-marketing-top-5-innovative-strategies 2. Mazaraki A., Melnyk T. Economic security strategy of Ukraine in the context of global transformations. Herald OF KNUTE. №6, 2021. Р. 4-27. 3. Retaining Customers vs. New Customers: Methods and Benefits. URL: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/retaining-customers-vs-new-customers 4. Shevchenko A., Borysenko O. Marketing Approach to the Formation of Management System for Enterprise Strategic Development in the Context of Globalisation. JILC (Journal of International Legal Communication) 1(1), 2021. 272 p. P. 186-196. 5. What Is Innovative Marketing? (With 10 Methods You Can Use). URL: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-innovative-marketing
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59313
ISSN: 2786-5274
DOI: 10.52058/2786-5274-2023-3(17)
Appears in Collections:Матеріали конференцій, тези, статті кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Шевченко_Крушинський.pdfСтаття240 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.