Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58845
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Андрагогіка та інноваційні освітні технології вищої освіти"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Andragogy and innovative educational technologies of higher education"
Authors: Дудка, Тетяна
Dudka, Tetiana
Keywords: освіта дорослих
інноваційні освітні технології
технологія проблемного навчання
імітаційні освітні технології
adult education
innovative educational technologies
problem-based learning technology
simulation educational technologies
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Андрагогіка та інноваційні освітні технології вищої освіти» забезпечує теоретичне та практичне підґрунтя для формування компетентностей, передбачених у профілі здобувача освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»; її вивчення сприяє організації та здійсненню ефективного освітнього процесу в системі вищої й після вищої освіти; оволодінню інноваційними освітніми технологіями для діяльності із здобувачами вищої освіти різних рівнів і різного віку. Предметом навчання є освіта дорослих та інноваційні освітні технології у системі вищої освіти. Він реалізується для формування готовності в майбутніх докторів філософії до освітньої діяльності в системі вищої й післявищої освіти з використанням інноваційних технологій.
The academic discipline "Andragogy and Innovative Educational Technologies of Higher Education" provides a theoretical and practical basis for the formation of competencies provided for in the profile of the applicant for the educational and scientific degree "Doctor of Philosophy"; its study contributes to the organization and implementation of an effective educational process in the system of higher and postgraduate education; mastering innovative educational technologies for working with higher education students of different levels and of different ages. The subject of the course is adult education and innovative educational technologies in the higher education system. It is implemented to form the readiness of future doctors of philosophy for educational activities in the system of higher and postgraduate education using innovative technologies.
Description: Для здобувачів третього освітньо-наукового рівня всіх спеціальностей
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58845
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+1.2.2_РП.pdfРобоча програма470.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.