Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58594
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Фахова іноземна мова" 141
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Professional foreign language" 141
Authors: Максимович, Галина
Maksymovych, Halyna
Keywords: електричний струм
electric current
постійний струм
direct current
змінний струм
alternating current
послідовна схема
series circuit
паралельна схема
parallel circuit
різниця потенціалів
potential difference
джерело живлення
power supply
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна є практичною основою формування у студентів вміння вільного володіння іноземною мовою, що сприяє підвищенню їх кваліфікації і дозволяє випускникам успішно працювати на підприємствах електроенергетичного комплексу, електротехнічних та електромеханічних службах організацій; у виробництві, передачі, розподіленні та перетворенні електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах; оперувати електротехнічним устаткуванням, електромеханічним та комутаційним обладнанням, електромеханічними та електротехнічними комплексами та системами, а також займатись реалізацією великомасштабних проектів в галузі енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності.
This discipline is a practical basis for developing students' foreign language fluency, which contributes to the improvement of their qualifications and allows graduates to successfully to work successfully at the enterprises of the electric power complex, electrical and electromechanical services of organisations; in production, transmission, distribution and conversion of electricity at power plants, in electrical networks and systems; to operate electrical equipment, electromechanical and switching equipment, electromechanical and electromechanical and electrical complexes and systems, and and also to implement large- scale projects in the field of energy conservation and energy efficiency.
Description: Робочу програму дисципліни "Фахова іноземна мова" розроблено на основі освітньо-професійних програм “Енергетичний менеджмент”, “Електротехнічні системи електроспоживання ” та навчальних та робочих навчальних планів № НБ–1–141–1/21, № НБ–1–141–1з/21, № НБ–1–141–2/21, № НБ–1–141–2з/21, № РБ–1–141–1/21, № РБ–1–141–1з/21, № РБ–1–141–2/21, № РБ–1–141–2з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 141 “Електро- енергетика, електротехніка та електромеханіка” та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58594
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри іноземних мов за фахом

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Опис файлів НМК Фахова іноземна мова 141 сп. (1).pdfНавчально-методичний комплекс286.65 kBAdobe PDFView/Open
01 ІМ РП.pdfРобоча програма756.87 kBAdobe PDFView/Open
02 ІМ РСО.pdfРейтингова система оцінювання396.83 kBAdobe PDFView/Open
03 ІМ КТП.pdfТематичний план278.37 kBAdobe PDFView/Open
04,05 ІМ МКР №1,№2.pdfЗразок модульної контрольної роботи240.35 kBAdobe PDFView/Open
06 ІМ ЕБ.pdfЗразок екзаменаційного білета237.4 kBAdobe PDFView/Open
11,12 ІМ НП, П.pdfЗразок навчального посібника259.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.