Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58112
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШевченко, Анна Валеріївна-
dc.contributor.authorКобізєв, Андрій Анатолійович-
dc.contributor.authorЛевковська, Тетяна Андріївна-
dc.contributor.authorShevchenko, Anna-
dc.contributor.authorKobizev, Andrii-
dc.contributor.authorLevkovska, Tetiana-
dc.date.accessioned2023-02-28T07:31:41Z-
dc.date.available2023-02-28T07:31:41Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationЛевковська Т.А, Шевченко А.В., Кобізєв А.А.. Маркетингове управління та інформаційне забезпечення збутової діяльності підприємств агропромислового комплексу // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». - Випуск № 21 (ч.2) - У.: УНУ, 2018. - с. 124-128uk_UA
dc.identifier.issn2413-9971-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58112-
dc.description.abstractУ статті обґрунтовано необхідність використання маркетингової стратегії управління підприємствами агропромислового комплексу. Визначено напрями і функції стратегії маркетингового управління. Розглянуто основні напрями здійснення збутової політики підприємства. Проаналізовано вагомість інформаційного забезпечення для проведення аналізу та прогнозування збуту продукції.uk_UA
dc.description.abstractThe article substantiates the necessity of using the marketing strategy of the enterprises of the agro-industrial complex. The directions and functions of the strategy of marketing management are determined. The main directions of realization of marketing policy of the enterprise are considered. The importance of information support for the analysis and forecasting of sales of products is analyzed.uk_UA
dc.description.abstractДосягнення й утримання ринкової та фінансової стійкості промислового сектору держави сприяє забезпеченню достатніх темпів економічного розвитку України та маркетинговій взаємодії регіонів. У підприємницькій діяльності аграрних товарови робників України все більш важливими стають системи маркетингового управління. Об’єктивна необхідність упровадження маркетингового управління процесом функціонування підприємств аграрного сектору підтверджується тим, що цей аспект діяльності дуже актуальний, необхідний крок для успішної ринкової діяльності аграрного сектору як пріоритетної галузі національної економіки. Від раціональної організації та ефективного впровадження маркетингових методів управління конкурентоспроможною діяльністю аграрних формувань залежить рівень функціонування інших взаємопов’язаних галузей і підприємств АПК. Отже, актуальним є дослідження економічних і маркетингових особливостей функціонування промислових підприємств країни, зокрема специфіки формування їхніх стратегії збуту.uk_UA
dc.description.abstractAchieving and maintaining market and financial stability of the state's industrial sector contributes to ensuring sufficient rates of economic development of Ukraine and marketing interaction of regions. Marketing management systems are becoming more and more important in the entrepreneurial activity of agricultural producers of Ukraine. The objective necessity of implementing marketing management in the process of functioning of agricultural sector enterprises is confirmed by the fact that this aspect of activity is very relevant, a necessary step for the successful market activity of the agricultural sector as a priority branch of the national economy. The level of functioning of other interrelated branches and enterprises of the agricultural sector depends on the rational organization and effective implementation of marketing methods of managing the competitive activity of agrarian formations. Therefore, it is relevant to study the economic and marketing features of the functioning of the country's industrial enterprises, in particular, the specifics of the formation of their sales strategy.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherУжгородський національний університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesНауковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство.;Вип. 21. – Ч.2.-
dc.subjectагропромисловий комплексuk_UA
dc.subjectполітика збутуuk_UA
dc.subjectінформаціяuk_UA
dc.subjectпідприємствоuk_UA
dc.subjectмаркетинговий підхідuk_UA
dc.subjectстратегія управлінняuk_UA
dc.subjectagro-industrial complexuk_UA
dc.subjectsales policyuk_UA
dc.subjectinformationuk_UA
dc.subjectenterpriseuk_UA
dc.subjectmarketing approachuk_UA
dc.subjectmanagement strategyuk_UA
dc.titleМаркетингове управління та інформаційне забезпечення збутової діяльності підприємств агропромислового комплексуuk_UA
dc.title.alternativeMarketing management and information support of sales activities of enterprises of the agro-industrial complexuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc339.138:658.1(045)uk_UA
Appears in Collections:Наукові статті кафедри вищої математикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.