Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58099
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Теорія ймовірностей і математична статистика" для економічних спеціальностей
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "Probability Theory and Mathematical Statistics" for economic specialties
Authors: Левковська, Тетяна Андріївна
Levkovska, Tetiana
Keywords: навчально-методичний
теорія ймовірностей
математична статистика
робоча програма
самостійна робота
методичне забезпечення
еducational and methodological
probability theory
mathematical statistics
working program
independent work
methodological support
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчально-методичний комплекс – це сукупність нормативних та навчально-методичних матеріалів в паперовій та електронній формах, необхідних і достатніх для ефективного виконання студентами робочої програми навчальної дисципліни, передбаченої робочим навчальним планом підготовки студентів відповідного освітнього ступеня "Бакалавр" за економічними спеціальностями.
Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 р. №249/од та відповідних нормативних документів.
Самостійна робота студента є основним способом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. Мета виконання самостійної роботи – поглиблення, узагальнення та закріплення теоретичних знань і практичних умінь студентів з дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» шляхом вироблення вміння самостійно працювати з навчальною літературою.
The educational and methodological complex is a set of normative and educational and methodological materials in paper and electronic forms, necessary and sufficient for the effective implementation by students of the working program of the educational discipline provided for in the working curriculum of training students of the corresponding educational degree "Bachelor" in economic specialties.
Work program (WP) of the academic discipline "Probability Theory and Mathematical Statistics" is developed on the basis of the "Methodical recommendations for the development and design of the work program of the academic discipline of full-time and correspondence forms of education", approved by the rector's order dated 04/29/2021 No. 249/od and relevant regulatory documents.
The student's independent work is the main way of mastering the educational material in the time free from mandatory classroom classes. The purpose of independent work is to deepen, generalize and consolidate the theoretical knowledge and practical skills of students in the discipline "Probability Theory and Mathematical Statistics" by developing the ability to work independently with educational literature.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58099
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри Вищої математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робоча програма.pdfРобоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика»459.75 kBAdobe PDFView/Open
Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу.pdfПитання до самостійної роботи студентів399.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.