Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58080
Title: Роль міжпредметних зв’язків у викладанні вищої математики для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти
Other Titles: The role of interdisciplinary connections in the teaching of higher mathematics for students of economic specialties of higher education institutions
Authors: Шевченко, Ірина Вікторівна
Левковська, Тетяна Андріївна
Shevchenko, Irуna
Levkovska, Tetiana
Keywords: вища математика
міжпредметні зв'язки
система прикладних задач
математичні методи
higher mathematics
intersubject connections
system of applied problems
mathematical methods
Issue Date: 12-Feb-2021
Publisher: Scientific Publishing Center «InterConf»
Citation: Шевченко І. Роль міжпредметних зв’язків у викладанні вищої математики для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти / І. Шевченко, Т. Левковська // Scientific Collection «InterConf», (41): with the Proceedings of the 7 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in The Context of Social Crises» (February 6-8, 2021). Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2021. - С. 398-402
Series/Report no.: ;41
Abstract: Одним з найважливіших завдань сучасної вищої школи є виховання компетентних, активних, ініціативних випускників, що володіють фундаментальною фаховою підготовкою, вміють самостійно засвоювати нові знання та опановувати сучасні технології. Випускники будь-якого напряму підготовки повинні вміти аналізувати ситуації, що виникають в процесі їхньої професійної діяльності та розв'язувати виробничі задачі.
One of the most important tasks of a modern higher school is to educate competent, active, proactive graduates who have fundamental professional training, are able to independently learn new knowledge and master modern technologies. Graduates of any field of training must be able to analyze situations that arise in the course of their professional activities and solve production problems.
Description: 1. Красюк Ю. М. Система міжпредметних задач з дисциплін математичного циклу та інформатичних дисциплін як засіб формування позитивних мотивів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей [Текст] / Красюк Ю.М., Задорожня Т. М. // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції (19–20 квітня 2017 р., м. Київ): у 2-х частинах. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.2. – 238 с. – С. 208–210. 2. Красюк Ю. М. Використання задач дослідницького характеру в процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей [Текст] / Красюк Ю.М., Задорожня Т. М. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: Науковий журнал. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – 2010. – №2(4). – С. 158–170. 3. Шевченко І.В. Деякі аспекти застосування міжпредметних зв’язків у викладанні вищої математики для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти / Шевченко І.В., Левковська Т.А. // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: Матеріали VIIІ Міжнародної науковопрактичної конференції (30 квітня 2020 р., Конін – Ужгород – Київ - Херсон). Том VIIІ: діалог у розвитку науки та освіти / [Ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Київ – Херсон: Посвіт, 2020. – 438 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58080
ISBN: 978-4-272-00922-0
Appears in Collections:Наукові статті кафедри вищої математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_Тези_Шевченко, Левковська.pdfТези доповіді130.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.