Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57777
Title: Системний підхід в стратегічному маркетингу та управлінні бізнес-процесами
Other Titles: A systematic approach in strategic marketing and business process management
Authors: Князєва, Тетяна В’ячеславівна
Kniazieva, Tetiana
Keywords: інформаційна система підприємства
системний підхід
стратегічний маркетинг
управління бізнес-процесами
enterprise information system
systematic approach
strategic marketing
business process management
Issue Date: 2018
Publisher: Донецький державний університет управління
Citation: Князєва Т.В. Системний підхід в стратегічному маркетингу та управлінні бізнес-процесами // Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Серія «Економіка»: збірник наукових праць / Донецький державний університет управління. - Маріуполь, 2018. - Вип. № 309. - С. 77-84
Abstract: Проведені в нашій країні корінні соціально-економічні перетворення припускають зміну основоположних принципів і методів правління внаслідок різноманіття факторів, що визначають напрямок і динаміку інноваційної діяльності підприємств. Саме наукомісткі підприємства як найбільш пристосовані до коливань номенклатури, в силу їх науково-технічного та організаційного оновлення, здатні в умовах глобалізації та економічного розвитку забезпечити інтенсивність виробничих процесів, зростання продуктивності праці, конкурентні переваги України на міжнародних ринках. При цьому інвестиційна привабливість вітчизняних підприємств багато в чому визначається рівнем їх технічного переоснащення, яке, в свою чергу, залежить від обсягів зроблених капітальних вкладень. Це утворює порочне коло, що утруднює процеси реформування. Крім того, сам процес реформування, найчастіше, не пов’язаний з системним підходом як до аналізу основних і допоміжних бізнес-процесів на підприємстві, так і до всієї фінансово-господарської діяльності.
The radical socio-economic transformations carried out in our country suggest a change in the fundamental principles and methods of management as a result of a variety of factors that determine the direction and dynamics of the innovative activity of enterprises. It is knowledge-intensive enterprises that are most adapted to the fluctuations of the nomenclature, due to their scientific, technical and organizational renewal, capable of ensuring the intensity of production processes, the growth of labor productivity, competitive advantages of Ukraine on international markets in the conditions of globalization and economic development. At the same time, the investment attractiveness of domestic enterprises is largely determined by the level of their technical re-equipment, which, in turn, depends on the volume of capital investments made. This creates a vicious circle that complicates reform processes. In addition, the reform process itself, most often, is not connected with a systematic approach to the analysis of the main and auxiliary business processes at the enterprise, as well as to the entire financial and economic activity.
Description: У статті обґрунтовано доцільність застосування системного підходу, що реалізує принципи ієрархії, відкритості, невизначеності, незворотності і нелінійності, при розробці ефективних бізнес-процесів на підприємстві. Запропоновано на його базі алгоритм методики управління бізнес-процесами як багаторівневими утвореннями, що представляють собою комплекс заходів, розбитий на кілька блоків, який забезпечує створення ефективної системи управління, спрямованої на досягнення поставлених цілей і реалізацію запропонованих функцій. The article substantiates the expediency of applying a systematic approach that implements the principles of hierarchy, openness, uncertainty, irreversibility and nonlinearity during the development of effective business processes in an enterprise. Offered the algorithm for managing business processes as multi-level entities, which are a set of measures, is divided into several blocks and ensures the creation of an effective management system aimed at achieving goals and implementing the prescribed functions.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57777
Appears in Collections:Матеріали конференцій, тези, статті кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Князєва_Стратегічний маркетинг.pdf835.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.