Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57584
Title: Методи та системи штучного інтелекту (Лабораторний практикум)
Authors: Савченко, Аліна Станіславівна
Синельніков, Олексій Олексійович
Keywords: штучний інтелект
програмування
інтелектуальна діяльність людини
автоматизовані системи
управляючі системи
технологія знань
Issue Date: 2012
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Методи та системи штучного інтелекту: Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / Уклад.: А.С.Савченко. – К.: НАУ, 2012. – 40 с.
Abstract: Дисципліна «Методи та системи штучного інтелекту» передбачає аудиторні заняття і самостійну роботу із засвоєння теоретичних положень дисципліни, набуття практичних навичок на лабораторних заняттях, виконання домашнього завдання та іспит. Головною метою викладання дисципліни є надання студентам базових теоретичних знань щодо методів проектування систем штучного інтелекту та набуття початкових практичних навиків проектування інтелектуальних інформаційних управляючих систем та технічних автоматизованих систем. У загальному випадку предмет дослідження штучного інтелекту – будь-яка інтелектуальна діяльність людини, що підпорядковується заздалегідь невідомим законам. Штучний інтелект – це галузь досліджень, що перебуває на стику наук. Фахівці, що працюють у цій галузі, намагаються зрозуміти, яка поведінка вважається розумною (аналіз), і створити працюючі моделі цієї поведінки (синтез). Дослідники ставлять запитання про те, як за допомогою нових теорій і моделей навчитися розуміти принципи й механізми інтелектуальної діяльності. Практичною метою є створення методів і техніки, необхідної для програмування «розумності» і її передача комп’ютерам, а через них – різним системам і засобам. Інженерні методи і навички у галузі штучного інтелекту стали називати технологією знань (knowledge engineering).
Description: Адаменко А. Логическое программирование и Visual Prolog / А. Адаменко, А. Кучуков. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 982 с. 2. Братко И. Язык Prolog (Пролог): алгоритмы искусственного интеллекта. – 3-е изд.: пер. с англ. / И. Братко. – М.: Вильямс, 2001. – 640 с. 3. Джексон П. Введение в экспертные системы / П. Джексон. – М.: Вильямс, 2001. – 624 с. 4. Ин Ц. Использование Турбо-Пролога: пер. с англ. / Ц. Ин, Д. Соломон – М.: Мир, 1993. – 608 с. 5. Круглов В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практи ка. – 2-е изд. стериотип. / В.В. Круглов, В.В. Борисов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2002. – 382 с. 6. Цуканова Н.И. Логическое программирование на языке Visual Prolog: Учеб. пособие для вузов / Н.И. Цуканова, Т.А. Дмитри ева. – М.: Горячая линия-Телеком, 2008. – 144 с. 7. Янсон А. Турбо-Пролог в сжатом изложении: пер. с нем. / А. Янсон– М.: Мир, 1991. – 95 с. 8. Люгер Джордж Ф. Искусственный интеллект: стратегии и ме тоды решения сложных проблем. – 4-е изд.: пер. с англ. / Джордж Ф. Люгер. – М.: Вильямс, 2003. – 864 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57584
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методи та системи штучного інтелкту_Лаб_практикум.pdfЛабораторний практикум761.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.