Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57455
Title: Ідентифікація облікової політики та облікової оцінки
Authors: Афанас’єва, Інна Іванівна
Голованова, Дарина
Keywords: облікова оцінка
облікова політика
фінансова звітність
фінансові результати
облік
Issue Date: 24-Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Афанас’єва І.І., Голованова Д. Ідентифікація облікової політики та облікової оцінки // Матеріали ХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Фінанси, облік та оподаткування: теорія і практика ». – К.: НАУ, 2022. – С.14-16.
Abstract: Розглянуто особливості визначення, формування та розкриття облікової оцінки як невід’ємної частини облікової політики та їх значення для формування фінансових результатах діяльності суб’єктів господарювання. Обліковий процес починається з формування облікової політики, яка є запорукою організації обліку та успішної діяльність всіх суб’єктів господарювання. Відповідно до чинних законодавчо-нормативних актів облікова політика включає сукупність принципів, методів та процедур, що застосовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності
Description: 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text. 2. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.99 № 137. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99#Text/. 3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020#Text . 4. Радіонова Н. Облікова політика як методологічна основа управління підприємством Бухгалтерський облік і аудит. 2015. 60 с. 5. Щодо встановлення і зміни облікової політики URL: www.capital.net.ua/2articles/3.html. 6. Афанас’єва І. Фактори формування облікової політики. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2015 № 4 № 4(221). С. 9-12. URL: file:///C:/Users/asus/Downloads/VSUNU_2015_4_3.pdf
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57455
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14 Афанас’єва Голованова.pdfТези2.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.