Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57373
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Програмування мережних та мобільних застосувань"
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "Programming of network and mobile applications"
Authors: Савченко, Аліна
Savchenko, Alina
Keywords: програмування мереж
мобільні застосунки
управляючі системи та технології
технології проектування
комп’ютерна техніка
network programming
control systems and technologies
computer technology
mobile applications
design technologies
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Програмування мережних та мобільних застосувань» є теоретичною та практичною основою сукупності знань, умінь та навичок (компетентностей), що формують авіаційний профіль майбутнього фахівця в області інформаційних управляючих систем та технологій. Метою навчальної дисципліни є: навчити студентів сучасним методам створення мобільних застосунків під Android. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: Основне завдання курсу дати студентам теоретичну та практичну підготовку з основ створення мобільних застосунків за допомогою Android Studio. Результати навчання, які дає можливість досягнути навчальна дисципліна. Результатами навчання є наступні: - засвоєння базових концепцій програмування для мобільних ОС; - оволодіння середовищем програмування для мобільних ОС; - оволодіння АРІ для програмування мобільного UI - оволодіння засобами структурованого збереження даних у мобільному пристрої; - оволодіння Google Maps АРІ та споріднених.
The training discipline "Programming of network and mobile applications" is the theoretical and practical basis of the body of knowledge, skills and skills (competencies) that form the aviation profile of a future specialist in the field of information control systems and technologies. The purpose of the discipline is to teach students modern methods of creating mobile applications for Android. The tasks of studying the discipline are: The main task of the course is to give students theoretical and practical training on the basics of creating mobile applications using Android Studio. The results of training, which provides an opportunity to achieve the discipline. The results of training are as follows: - mastering basic programming concepts for mobile OS; - mastering the programming environment for mobile OS; - acquisition of ARI for mobile UI programming - mastering the means of structured data storage in a mobile device; - mastering Google Maps ARI and related.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57373
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Програмув_мережн_та_мобільн_застос_РП.PDFРобоча програма5.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.