Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57301
Title: Принципи архітектурно-просторової організації кіномістечок
Other Titles: Principles of architectural and spatial organization of cinema towns
Authors: Комар, Станіслав Сергійович
Komar, Stanislav
Keywords: кваліфікаційна робота
дипломна робота
пояснювальна записка
qualification work
graduate work
explanatory note
кіностудія
кіномістечко
кінокомплекс
кіноселище
зйомочний павільйон
кіно
планування кіностудій
архітектура кіностудій
архітектурно-планувальна організація
екологічність
функціональне зонування
film studio
movie city
cinema complex
cinema village
filming pavilion
cinema
planning of film studios
architecture of film studios
architectural and planning organization
environmental friendliness
functional zoning
Issue Date: Dec-2022
Publisher: Національній авіаційний університет
Citation: Комар С.С. Принципи архітектурно-просторової організації кіномістечок. - Кваліфікаційна робота здобувача вищої освіти кафедри архітектури та просторового планування. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2022. - 96 с.
Abstract: Досліджено еволюцію формування студій, які почали формуватися відразу після появи кіно, та виявлено особливості їх функціональної та архітектурно-планувальної організації. Запропоновано проєкт розширення існуючої кіностудії. Практичне значення одержаних результатів: Розроблено методичні рекомендації щодо організації архітектурного середовища кіностудій та їх кіномістечок, що апробовано в експериментальному проектуванні кіностудії. Основні результати роботи можуть бути використані при розробленні нормативної бази щодо архітектурно-планувальної організації споруд кінокомплексу.
The evolution of the formation of studios, which began to form immediately after the appearance of cinema, was studied, and the peculiarities of their functional andarchitectural and planning organization were revealed. The project of expansion of the existing film studio is proposed. Practical significance of the obtained results: Methodological recommendations for the organization of the architectural environment of film studios and their film locations were developed, which were tested in the experimental design of the film studio. The main results of the work can be used in the development of a regulatory framework for the architectural and planning organization of cinema complex buildings.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ". Науковий керівник роботи: кандидат архітектури, доцент Костюченко Ольга Анатоліївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57301
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри архітектури та просторового планування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАБД_2022_Маг_191_Комар.pdfПояснювальна записка до дипломної роботи7.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.