Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56888
Title: Специфіка дизайну інтер'єрів науково-дослідних центрів
Other Titles: Specifics of interior design of research centers
Authors: Зємцова, Поліна Олексіївна
Ziemtsova, Polina
Keywords: дипломна робота
магістерська робота
дизайн інтер’єру
науково-дослідний центр
музей
органічна архітектура
дизайн
концептуальний образ
graduate work
master thesis
interior design
scientific research center
museum
organic architecture
design
conceptual image
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Зємцова П.О. Специфіка дизайну інтер'єрів науково-дослідних центрів. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 96 с.
Abstract: Актуальність теми дипломної роботи полягає в тому, що музеї зберігають і репрезентують культурну спадщину того чи іншого народу, зміцнюють культурну ідентичність, відіграють важливу роль у вихованні патріотизму підростаючого покоління. У музеї збережено досвід багатьох поколінь, він є незамінним оскільки кожне покоління починає свій шлях із освоєння духовного і матеріального багатства суспільства, проходячи соціальну та культурну адаптацію до сучасного світу, а науково-дослідна робота є невід'ємним елементом роботи будь-якого сучасного музею. Науково-дослідницька робота у музеї – це один із головних напрямів у роботі кожного музею. Цей напрямок пов'язаний з накопиченням, обробкою та введенням у науковий та загальнокультурний обіг матеріальних та нематеріальних об'єктів спадщини народів країни. В основі всієї діяльності музеїв знаходиться науково-дослідна робота, оскільки вона охоплює весь спектр робіт, від вироблення наукової концепції музею до його освітньої діяльності. На сьогоднішній день склалося та міцно встояло два напрями науково-дослідної роботи в музеях. Перше, пов'язане з профілем і складом зборів у музеї, воно засноване на сучасних досягненнях профільних наук і одночасно вивчення музейних зборів і пам'яток. Мета дослідження – виявити та запровадити особливості органічного дизайну інтер’єрів у середовищі науково-дослідних центрів. Досліджено вплив органічної архітектури на сприйняття та ставлення людини до енергозберігаючих ресурсів у різні періоди історії розкривається шляхом представлення основної частини органічної архітектури та її назви в проектах міської забудови та органічного середовища. Наукова новизна полягає у тому, що виявлено і охарактеризовано особливості використання прийомів створення органічного поєднання зовнішнього та внутрішнього дизайну а також визначено і теоретично обґрунтовано проблематику формування художнього образу, вдосконалено концепцію дизайну науково-дослідних центрів.
The relevance of the topic of the thesis is that museums preserve and represent the cultural heritage of a particular nation, strengthen cultural identity, and play an important role in educating the patriotism of the younger generation. The experience of many generations has been preserved in the museum, it is irreplaceable because each generation begins its journey by mastering the spiritual and material wealth of society, undergoing social and cultural adaptation to the modern world, and research work is an integral element of the work of any modern museum. Scientific and research work in the museum is one of the main directions in the work of every museum. This direction is related to the accumulation, processing and introduction into the scientific and general cultural circulation of tangible and intangible objects of the heritage of the peoples of the country. At the core of all museum activity is research work, as it covers the entire spectrum of work, from the development of the museum's scientific concept to its educational activities. To date, two directions of research work in museums have developed and are firmly established. The first, related to the profile and composition of collections in the museum, is based on modern achievements of specialized sciences and, at the same time, the study of museum collections and monuments. The purpose of the research is to identify and introduce the features of organic interior design in the environment of research centers. The influence of organic architecture on people's perception and attitude to energy-saving resources in different periods of history is investigated by presenting the main part of organic architecture and its name in projects of urban development and organic environment. The scientific novelty is that the peculiarities of the use of techniques for creating an organic combination of external and internal design have been identified and characterized, as well as the problems of forming an artistic image have been defined and theoretically substantiated, and the design concept of research centers has been improved.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: д.мист., професор Романенкова Юлія Вікторівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56888
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зємцова_пояснювальна_записка.pdfПояснювальна записка2.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.