Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56885
Title: Особливості дизайну інтер'єрів арт-центру спеціалізованого на анімації
Other Titles: Features of interior design of an art center specializing in animation
Authors: Веклич, Марина Юріївна
Veklych, Maryna
Keywords: дипломна робота
магістерська робота
дизайн інтер’єру
проектування
функціональне зонування
освітлення
колір
засоби мистецтва
формування простору
арт-центр
анімація
розвиток культури
graduate work
master thesis
interior design
desig
functional zoning
lighting
color
art center
animation
development of culture
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Веклич М.Ю. Особливості дизайну інтер'єрів арт-центру спеціалізованого на анімації. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 86 с.
Abstract: Розвиток культури та мистецтв позитивно впливає на розвиток держави та її громадян. Мистецтво кожної країни завжди буде продовженням культури місцевості, на якій вона розташована. Саме культура є одним з визначальних факторів, що згуртовує суспільство навколо певної ідеї, визначає його цінності і традиції, та впливає на формування державності. Через мистецтво країна може транслювати свою культуру на весь світ. Країни, що розуміють ці нюанси, інвестують у розвиток мистецької діяльності, пропагують детальне вивчення власної культури та заохочують молодих людей до творчої діяльності. Актуальність дослідження полягає у підвищенні інтересу до анімаційної галузі з боку держави та суспільства шляхом створення привітного, індивідуального та відкритого громадського простору, що поєднує у собі виробничі, рекреаційні та навчальні функції. Досліджено еволюцію розвитку арт-центрів, зміну їхньої цільової аудиторії, функцій, появу інклюзивності. В результаті проведеного аналізу виявлено основні, спільні для різних країн світу тенденції проектування арт-центрів: облаштування внутрішніх двориків, декоративних басейнів, зелені насадження, сади скульптур, експлуатованих терас та інтеграція природи в будівлю. Виявлено, що на даний момент в світі існує невелика кількість арт-центрів, зі спеціалізацією на анімації, і вони в основному належать певним університетам, лише Сеульський анімаційний центр є окремим культурним закладом. Тому така практика може стати унікальною для України. Сформульовано класифікацію анімації за видом та технікою виконання. Виявлено, що анімація ділиться на такі види: графічна, об’ємна та комп’ютерна. Техніки анімації, відповідно також можна поділити на три групи: традиційна, стоп-кадрова та комп’ютерна. Розроблено та запропоновано основні прийоми формування внутрішнього простору арт-центрів, що дозволять підвищити рівень безпеки та комфорту для відвідувачів арт-центру, на основі яких можна створити індивідуальність та забезпечити впізнаваність інтер’єру. Було запропоновано варіанти максимального зменшення впливу арт-центру спеціалізованого на анімації на навколишнє середовище: використання якомога більш екологічних матеріалів для оздоблення стін, стелі та підлоги, також збільшення території зелених насаджень на ділянці.
The development of culture and arts has a positive effect on the development of the state and its citizens. The art of each country will always be a continuation of the culture of the area in which it is located. It is culture that is one of the determining factors that unites society around a certain idea, determines its values ​​and traditions, and influences the formation of statehood. Through art, a country can broadcast its culture to the whole world. Countries that understand these nuances invest in the development of artistic activities, promote a detailed study of their own culture and encourage young people to be creative. The relevance of the research lies in increasing interest in the animation industry from the state and society by creating a friendly, individual and open public space that combines production, recreational and educational functions. The evolution of the development of art centers, the change of their target audience, functions, and the emergence of inclusiveness are studied. As a result of the analysis, the main design trends of art centers common to different countries of the world were revealed: the arrangement of courtyards, decorative pools, green spaces, sculpture gardens, exploited terraces and the integration of nature into the building. It was found that at the moment there are a small number of art centers in the world, specializing in animation, and they mainly belong to certain universities, only the Seoul Animation Center is a separate cultural institution. Therefore, this practice can become unique for Ukraine. The classification of animation by type and performance technique is formulated. It was found that animation is divided into the following types: graphic, three-dimensional and computer. Animation techniques, accordingly, can also be divided into three groups: traditional, stop-frame and computer. The main methods of shaping the interior space of art centers have been developed and proposed, which will allow to increase the level of safety and comfort for art center visitors, on the basis of which it is possible to create individuality and ensure the recognizability of the interior. Options were proposed to maximally reduce the impact of the art center specializing in animation on the environment: the use of as much ecological materials as possible for decorating the walls, ceiling and floor, as well as increasing the area of ​​green spaces on the site.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: д.арх., професор Чернявський Володимир Георгійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56885
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Веклич_підписаний диплом.pdfПояснювальна записка21.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.