Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56884
Title: Дизайн соціально-психологічних реабілітаційних центрів
Other Titles: Design of social and psychological rehabilitation centers
Authors: Бондар, Ольга Ігорівна
Bondar, Olha
Keywords: дипломна робота
магістерська робота
дизайн інтер’єру
дизайн екстер’єру
реабілітаційні центри
реабілітація
соціально-психологічна допомога
інтеграція
graduate work
master thesis
interior design
exterior design
rehabilitation centers
rehabilitation
socio-psychological assistance
integration
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Бондар О.І. Дизайн соціально-психологічних реабілітаційних центрів. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 107 с.
Abstract: Існуюча соціальна стереотипність в отримані послуг соціальної або психологічної реабілітації є глобальною проблемою, відповідно сьогоднішньому стану, в якому перебуває держава та населення України. Багато людей, які перебувають у різних станах здоров’я (гострі і хронічні захворювання, травми і психічні розлади, порушення розвитку) потребують реабілітації для продовження активного соціального життя, та обов’язкового профілактичного обстеження для усунення подальших проблем у яких може опинитися людина. Реабілітація дозволяє людям жити більш незалежно та отримувати ширші соціальні переваги, бути повноцінно включеними у громадське життя. До участі в таких командах підключають спеціально кваліфікованих людей й інших працівників громад за потреби, що одразу вимагає використання спеціалізованих просторів. Реалізація комфортних інтер’єрів, екстер’єрів, прилеглої території та естетизація простору не є зараз важливим аспектом організації соціально-психологічних реабілітаційних центрів, що ставить під питання їх використання громадянами та проблему доступності таких видів послуг. Актуальність теми характеризується військовим станом держави, де люди отримують емоційний та фізичний негативний вплив на організм і потребують подальшу соціальну та психологічну допомогу. Громадяни під час війни проходять через навантаження різної ментальної або матеріальної тяжкості (окупація, військова агресія і т.ін.), які впливають на його подальше життя, тому обов’язковим є інтеграція соціально-психологічної реабілітації та відповідне створення спеціалізованих закладів для отримання підтримки. На відновлення соціально-психічного стану людини впливає не тільки її робота з кваліфікованим персоналом, а і місце отримання підтримки. Створення простору реабілітаційного центру є важливим аспектом досягнення адаптації населення, подолання наслідків кризової ситуації в Україні.
The existing social stereotyping in the received services of social or psychological rehabilitation is a global problem, according to the current state in which the state and the population of Ukraine are. Many people who are in various health conditions (acute and chronic diseases, injuries and mental disorders, developmental disorders) need rehabilitation in order to continue an active social life, and a mandatory preventive examination to eliminate further problems that a person may face. Rehabilitation allows people to live more independently and receive wider social benefits, to be fully included in public life. To participate in such teams, specially qualified people and other community workers are included as needed, which immediately requires the use of specialized spaces. The implementation of comfortable interiors, exteriors, the adjacent territory and the aestheticization of space is not currently an important aspect of the organization of social and psychological rehabilitation centers, which calls into question their use by citizens and the problem of the availability of such services. The topicality of the topic is characterized by the military state of the state, where people receive emotional and physical negative effects on the body and need further social and psychological help. Citizens during the war go through loads of different mental or material severity (occupation, military aggression, etc.), which affect their future life, therefore the integration of social and psychological rehabilitation and the corresponding creation of specialized institutions for receiving support is mandatory. The recovery of a person's socio-psychological state is influenced not only by his work with qualified personnel, but also by the place of receiving support. Creating the space of the rehabilitation center is an important aspect of achieving the adaptation of the population, overcoming the consequences of the crisis situation in Ukraine.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: доцент, канд. арх. Гнатюк Лілія Романівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56884
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бондар О.І. Пояснювальна записка.pdfПояснювальна записка48.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.