Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56769
Назва: Ейдетика українського народного костюму в конструкції теорії нейроарту та антропології
Інші назви: Eidetics Of The Ukrainian Folk Costume In The Construction Of The Theory Of Neuroart And Anthropology
Автори: Карпов, Віктор Васильович
Karpov, Viktor
Ключові слова: нейроарт
семантика
український народний костюм
антропологія
образ
ейдетика
Ukrainian folk costume
neuroart
anthropology
eidetics
image
semantics
Дата публікації: 2022
Видавництво: Національний авіаційний університет
Бібліографічний опис: Карпов В.В. Ейдетика українського народного костюму в конструкції теорії нейроарту та антропології // Український мистецтвознавчий дискурс. - К.: НАУ, 2022. - 3. - С. 31-36.
Короткий огляд (реферат): Метою статті є окреслення взяємозв’язку традицій українського народного костюму та теорії нейроарту на основі антропології мистецтва. У народному костюмі втілено культурно-мистецький фундамент української нації, а в його знаково-символічній системі уособлено світоглядні уявлення українців. Мистецький образ українського костюму є явищем, в якому втілений історико-культурний та мистецький поступ українського народу що має візуально-матеріальну й нематеріальну складову виражених у семантиці костюма. Серед рослинних мотивів центральним символом є Дерево життя у якому закодовано доволі просте за формою вияву, архаїчне сприйняття українцями побудови світу, де представлені небесний, земний та підземний світи. До рослинних символів у вишивці, ткацтві належать зображення троянди (рожі, ружі), лілеї, листя дуба, хмелю, винограду. Використання геометричних знаків уособлюює землеробське спрямування української нації. Схематичне зображення різноманітних комбінацій цих фігур в орнаментах, присутніх на елементах костюму, являє собою матеріальний світ. Тобто, землю, ниву, а, отже, родючість. До найпоширеніших знаків належить хрест (прямий, косий, подвійний) як символ природи та чотирьох її стихій. Щодо знаку сварги, то вона є хрестом в русі – одним із найдавніших солярних символів, що уособлює динаміку Сонця (влітку та взимку, вночі і вдень). У спіралі втілена побудова Всесвіту та всіх життєвих циклів. Серед антропоморфних зображень тварин та птахів перевага надається образу Берегині. Образ є структурною моделлю ейдетичного мислення людини і способом спілкування людини з реальним і божественним світом. Комплекс вбрання українського народу розглядається, як образ, який сформувався упродовж століть та уособлює, перш за все, своєрідну ейдетику первісності життя. Оскільки кожен матеріальний та нематеріальний елемент традиційного костюму створений силою людської творчої думки й тисячолітнього етнокультурного підґрунтя, реалізований за допомогою ряду технік декоративноприкладного мистецтва з утилітарною та естетичною ціллю та, в підсумку, введений в людський побут. ‎ Творче осмислення світогляду попередніх поколінь дає нам можливість аналізувати традиційний костюм українського народу з точки зору ейдетики. Ейдетичний аспект проблеми образу в українському народному костюмі не вивчався. З’ясовано визначальний вплив оточуючого середовища на формування ейдетичних уявлень людини і її пошук емоційно-мистецького вираження світоглядного концепту життя. У костюмі це була знаково-символічна система орнаментування вбрання за допомогою вишивки, ткацтва, бісероплетіння тощо. Сюди належить і гама кольорів, де ключову роль посідають білий, чорний та червоний кольори – кольори природнього циклу. В конструкціїї теоріїї нейроарту та антропології мистецтва ейдетика українського народного костюму постає яскравим утвердженням світоглядної домінанти, джерела якої беруть свої початки в первісності людського буття.
The purpose of the article is to outline the relationship between the traditions of the Ukrainian folk costume and the theory of neuroart based on the anthropology of art. The cultural and artistic foundation of the Ukrainian nation is embodied in the folk costume, and the worldview of Ukrainians is personified in its sign and symbolic system. The artistic image of the Ukrainian costume is a phenomenon that embodies the historical, cultural and artistic progress of the Ukrainian people, which has a visual-material and immaterial component expressed in the semantics of the costume. Among the plant motifs, the central symbol is the Tree of Life, which encodes a rather simple form of manifestation, the archaic perception of Ukrainians of the construction of the world, where the heavenly, earthly and underground worlds are represented. Plant symbols in embroidery and weaving include images of roses (roses), lilies, oak leaves, hops, and grapes. The use of geometric signs personifies the agricultural orientation of the Ukrainian nation. The schematic representation of various combinations of these figures in the ornaments present on the elements of the costume represents the material world. That is, land, field, and, therefore, fertility. The most common signs include the cross (straight, oblique, double) as a symbol of nature and its four elements. As for the sign of strife, it is a cross in motion – one of the oldest solar symbols, representing the dynamics of the Sun (summer and winter, night and day). The structure of the universe and all life cycles is embodied in the spiral. Among anthropomorphic images of animals and birds, preference is given to the image of Berehyna. The image is a structural model of human eidetic thinking and a way of human communication with the real and divine world. The complex of clothing of the Ukrainian people is considered as an image that has been formed over the centuries and represents, first of all, a peculiar eidetic of the primacy of life. Because each material and immaterial element of a traditional costume is created by the power of human creative thought and a thousand-yearold ethno-cultural background, realized with the help of a number of techniques of decorative and applied art with a utilitarian and aesthetic purpose and, as a result, introduced into human life. ‎ Creative understanding of the worldview of previous generations gives us the opportunity to analyze the traditional costume of the Ukrainian people from the point of view of eidetics. The eidetic aspect of the image problem in Ukrainian folk costume has not been studied. The determining influence of the surrounding environment on the formation of eidetic ideas of a person and his search for an emotional and artistic expression of the worldview concept of life has been clarified. In the costume, it was a sign-symbolic system of ornamenting the outfit with the help of embroidery, weaving, beadwork, etc. This includes the range of colors, where white, black and red play a key role – the colors of the natural cycle. In the construction of the theory of neuroart and the anthropology of art, the eidetics of the Ukrainian folk costume appear as a vivid affirmation of the worldview dominant, the sources of which take their origins in the primitiveness of human existence.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56769
Розташовується у зібраннях:Статті кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
uad-jrnl.nau.in.ua_3_2022-31-36.pdf482.62 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.