Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56655
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Авіатранспортна політика та планування"
Other Titles: Educational and methodical complex "Air Transport Policy and planning"
Authors: Дерев'янко, Тамара Антонівна
Derevyanko, Tamara
Keywords: авіатранспортна політика
авіатранспортне планування
транспорт
transport
air transport policy
air transport planning
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в області організації перевезень. Метою викладення дисципліни є формування у слухачів дослідницьких навичок з теорії та практики формування авіатранспортної політики міжнародного і вітчизняного рівнів, планування розвитку її окремих складових, а також з правових та економічних проблем авіаційної системи. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: -дослідження змісту та розвитку авіатранспортної політики та планування; -визначення особливостей авіатранспортної політики та планування.
This discipline is a component of the theoretical basis of knowledge and skills for studying technological disciplines for training specialists in the field of Transportation Organization. The purpose of teaching the discipline is to develop students ' research skills in the theory and practice of forming air transport policy at the International and domestic levels, planning the development of its individual components, as well as on the legal and economic problems of the aviation system. The objectives of studying the discipline are: - research on the content and development of Air Transport Policy and planning; - defining the specifics of Air Transport Policy and planning.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Авіатранспортна політика та планування» розроблено на основі освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)», навчальних та робочих навчальних планів №НМ-7-275-1/21, №РМ-7-275-1/21 та №НМ-7-275-1з/21, №РМ-7-275-1з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)», спеціалізацією 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» та відповідних нормативних документів.The working program of the discipline "Air Transport Policy and planning" was developed on the basis of the educational and professional program "Organization of transportation and management in transport (air)", training and working curricula No. Nm-7-275-1/21, RM No.-7-275-1/21 and NM number-7-275-1z/21, RM No.-7-275- 1z / 21 preparation of applicants for higher education of the educational degree "Master" in specialty 275 "transport technologies (in air transport)", specialization 275.04 "transport technologies (in air transport)" and relevant regulatory documents.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56655
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних перевезень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Авіатранспортна політика та планування_план2021.pdfРобоча програма952.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.