Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56630
Title: Інформаційна технологія захисту критичних ресурсів виробництва мінеральних добрив
Other Titles: Information technology of critical resources protection for mineral fertilizers production
Authors: Галата, Лілія Павлівна
Galata, Liliia
Keywords: інформаційна технологія
виробництво мінеральних добрив
критичні ресурси
математична модель
імітаційна модель
методика
метод оптимізації
система захисту інформації
оптимальна система керування
information technology
mineral fertilizers production
critical resources
mathematical model
simulation model
methodology
optimization method
information protection system
optimal control system
Issue Date: 19-Oct-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Галата Л.П. Інформаційна технологія захисту критичних ресурсів виробництва мінеральних добрив. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки. – Національний авіаційний університет Міністерства освіти і науки України, м. Київ, 2022. - 197 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена створенню теоретичних та прикладних результатів з розробки інформаційної технології захисту критичних ресурсів виробництва мінеральних добрив з урахуванням вимог підвищення функціональної безпеки та забезпечення заданої якості готового продукту. Пріоритетом інформаційних технологій є забезпечення доступності та цілісності керуючої та конфігураційної інформації про параметри технологічного процесу, тобто забезпечення саме функціональної безпеки. Особлива увага приділяється запобіганню несанкціонованому доступу до системи з метою збереження стабільного функціонування інформаційних технологій. Серед найважливіших галузей, у яких інформаційні технології грають визначальну роль, особливу увагу займає управління технологічними процесами виробництва мінеральних добрив. Аналіз результатів досліджень, проведених у напрямку забезпечення інформаційної безпеки саме для таких складних неперервних виробництв та систем захисту їх критичних ресурсів, показує, що наразі питання наукового обґрунтування системи захисту інформації до кінця не вирішені. Насамперед йдеться про методи та моделі оцінки та оптимізації систем захисту інформації, які в контексті сучасних тенденцій організації виробництва відіграють вирішальну роль в успіху підприємства. Аналіз результатів існуючих досліджень щодо стану захисту критичних ресурсів виробництва мінеральних добрив свідчить про відсутність на даний час комплексного підходу, який враховував би специфіку управління технологічними процесами виробництва мінеральних добрив та механізми формалізації та алгоритмізації процесів захисту критичних ресурсів таких виробництв. Тому існує нагальна потреба в подальшому дослідженні методів та засобів захисту критичних ресурсів виробництва мінеральних добрив з метою їх удосконалення. А розробка моделей, методу та інформаційної технології захисту критичних ресурсів виробництва мінеральних добрив є надзвичайно актуальною на сьогоднішній день. Таким чином, усе це і зумовило необхідність вирішення актуальної науково-технічної задачі забезпечення необхідного рівня захищеності критичних ресурсів виробництва мінеральних добрив за рахунок розроблених моделей, методу та створення і використання нової інформаційної технології.
The dissertation is devoted to creation of theoretical and applied bases for realization of information technology of critical resources protection for mineral fertilizers production, taking into account the requirements of increasing functional safety and ensuring the specified quality of the finished product. The priority of information technologies is to ensure the availability and integrity of control and configuration information about the parameters of the technological process, that is, to ensure functional safety. Special attention is paid to preventing unauthorized access to the system in order to preserve the stable functioning of information technologies. Among the most important industries in which information technologies play a decisive role, special attention is paid to the management of technological processes of mineral fertilizer production. Analysis of the researches results conducted in the direction of ensuring information security specifically for such complex continuous production and protection systems for their critical resources shows that currently the issues of scientific justification of the information protection system are not fully resolved. First of all, it is about the methods and models of evaluation and optimization of information protection systems, which in the context of modern trends in the production organization play a decisive role in the success of the enterprise. The analysis of the existing research results on the state of critical resources protection for mineral fertilizers production indicates the absence of a comprehensive approach at the moment that would take into account the specifics of managing the technological processes of mineral fertilizer production and the mechanisms of formalization and algorithmization of critical resources protection processes for such productions. Therefore, there is an urgent need for further research into methods and means of critical resources protection for mineral fertilizers production in order to improve them. And the development of models, methods and information technology for critical resources protection of mineral fertilizers production is extremely relevant today. Thus, all this led to the need to solve the urgent scientific and technical problem of ensuring the specified level of critical resources protection for mineral fertilizers production due to the developed models, methods and creation and use of new information technology.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56630
Appears in Collections:Разова Рада. Спеціальність 122 - Комп'ютерні науки (технічні науки)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ГалатаЛіліяПавлівна_дисертація_122.pdfДисертація4.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.