Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56337
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБорисенко, Олена Сергіївна-
dc.contributor.authorBorysenco, Olena-
dc.contributor.authorФісун, Юлія Володимирівна-
dc.contributor.authorFisun, Iuliia-
dc.contributor.authorТкаченко, Альона Ярославівна-
dc.contributor.authorTkachenko, Alona-
dc.date.accessioned2022-09-21T10:29:25Z-
dc.date.available2022-09-21T10:29:25Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationБорисенко О.С., Фісун Ю.В., Ткаченко А.Я. Інструменти маркетингових інтернет-комунікацій як складник механізму управління комунікаційним середовищем підприємства // Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. - Одеса, 2020. - Вип. № 50. - С. 85-91uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56337-
dc.descriptionУ статті йдеться про інтернет-комунікації як нове явище сучасного суспільства. Інтернет розглядається як соціальний феномен соціальних комунікацій. Зазначено, що саме електронна комунікація стала невід’ємним елементом активності суб’єктів ринку. Інтернет є найбільш прогресивним засобом комунікації. Останнім часом усе більше уваги приділяється новому бізнес-середовищу для підприємств – кіберпростору Інтернету, яким передбачено активізацію управлінської діяльності, здійснення маркетингових досліджень у цій сфері, реалізацію нових маркетингових програм. При цьому особливу увагу слід приділяти взаємодії маркетингу та Інтернету, її впливу на відносини із покупцем. Тому в статті визначено місце та роль новітніх інструментів в інтернет-маркетингу. Запропоновано комплекс заходів для покращення використання новітніх засобів в інтернет-маркетингу, запропоновано найбільш узагальнену структуру маркетингових інтернет-комунікацій, а також доповнено її такими формами, як комунікаційні інтернет-технології і засоби інтернет-комунікацій, також наведені ґрунтовні визначення та різновиди запропонованих категорій. The article examines Internet communications as a new phenomenon of modern society. The Internet is seen as a social phenomenon of social communications. It is noted that electronic communication has become an integral part of the activity of market participants. The Internet is the most advanced means of communication. The growing popularity of electronic networks has necessitated a revision of the phenomenon of communication in the light of new technical possibilities. Recently, more and more attention is paid to the new business environment for enterprises – the cyberspace of the Internet, which provides for the intensification of management activities, marketing research in this area, the implementation of new marketing programs. At the same time, special attention should be paid to the interaction of marketing and the Internet, its impact on the relationship with the buyer. Therefore, the article identifies the place and role of the latest tools in Internet marketing. A set of measures to improve the use of the latest tools in Internet marketing is proposed, and it is proved that today modern marketing tools of marketing in the activities of enterprises can be divided into two main groups: tools of marketing on the Internet and tools of Internet marketing. Also in the article the theoretical bases of formation of system of marketing communications which give the chance to influence directly competitiveness of the enterprise are considered. The constituent elements of the complex of marketing communications are highlighted and different approaches to the classification of marketing Internet communications are analyzed, their place in the communications system of the enterprise is determined. The need for a thorough study of the phenomenon of Internet marketing communications stems from their involvement in business processes. Internet marketing communication is the newest attribute of interaction in modern society and an important factor in the functioning of all its social systems. The modern world is experiencing a communication revolution, which is based on the spread of Internet communications as those that best meet the requirements of a globalized world. That is why the most generalized structure of marketing Internet communications is proposed, as well as supplemented by such forms as communication Internet technologies and means of Internet communications, as well as thorough definitions and varieties of the proposed categories are given.uk_UA
dc.description.abstractНа сучасному етапі розвитку ринкових відносин жодна компанія не може конкурувати на ринку, не підтримуючи динамічної системи зв'язку. Без урахування маркетингової комунікації, її складності, її ролі та місця організації компанії насправді неможливо перейти на довгострокове партнерство учасників ринку. Однак становлення інформаційного суспільства, нестабільність національної та світової економіки, зростаючий попит і нестача споживачів, зниження купівельної спроможності споживачів за одночасного збільшення їхніх знань, збільшення кількості способів і засобів зв'язку тощо викликають проблеми формування якісної системи комунікацій, що були б найефективнішими за найменших витрат. Водночас багато місцевих компаній реалізують комунікаційну політику на інтуїтивному рівні без необхідних досліджень у внутрішньому та зовнішньому середовищі, без використання існуючих та перспективних методів комунікації для перевірки ефективності та доцільності. Сьогодні одним із сучасних комунікаційних інструментів є Інтернет-маркетинг, який дає змогу компаніям будувати системи комунікації з клієнтами, надавати унікальні послуги, забезпечувати ефективну звітність, отримувати доступ до ранньої маркетингової інформації, яка дає змогу приймати обґрунтовані рішення та створювати ефективні маркетингові кампанії. Нині Інтернет є однією з найважливіших форм спілкування та спілкування людей у бізнесі та в повсякденному житті. Цей напрям досліджень є новим, але швидко зростає, і тому його слід враховувати у розгляді основних аспектів цієї сфери.uk_UA
dc.description.abstractAt the current stage of development of market relations, no company can compete on the market without maintaining a dynamic communication system. Without taking into account marketing communication, its complexity, its role and place of organization of the company, it is actually impossible to move to a long-term partnership of market participants. However, the formation of the information society, the instability of the national and world economy, the growing demand and shortage of consumers, the decrease in the purchasing power of consumers with the simultaneous increase in their knowledge, the increase in the number of methods and means of communication, etc. cause the problems of forming a high-quality communication system that would be the most effective at the lowest costs . At the same time, many local companies implement communication policy at an intuitive level without the necessary research in the internal and external environment, without using existing and promising communication methods to check effectiveness and feasibility. Today, one of the modern communication tools is Internet marketing, which enables companies to build communication systems with customers, provide unique services, provide effective reporting, gain access to early marketing information that enables informed decisions and create effective marketing campaigns. Today, the Internet is one of the most important forms of communication and communication between people in business and in everyday life. This line of research is new, but growing rapidly, and should therefore be taken into account when considering the main aspects of the field.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherПричорноморський науково-дослідний інститут економіки та інноваційuk_UA
dc.subjectінтернет-маркетингuk_UA
dc.subjectкомунікаціїuk_UA
dc.subjectмаркетингові інтернет-комунікаціїuk_UA
dc.subjectкомунікаційні інтернет-технологіїuk_UA
dc.subjectзасоби інтернет-комунікаційuk_UA
dc.subjectінтернет-рекламаuk_UA
dc.subjectмедіазасобиuk_UA
dc.subjectвеб-сайтuk_UA
dc.subjectinternet marketinguk_UA
dc.subjectcommunicationsuk_UA
dc.subjectmarketing internet communicationsuk_UA
dc.subjectcommunication internet technologiesuk_UA
dc.subjectmeans of internet communicationsuk_UA
dc.subjectinternet advertisinguk_UA
dc.subjectmedia meansuk_UA
dc.subjectweb-siteuk_UA
dc.titleІнструменти маркетингових інтернет-комунікацій як складник механізму управління комунікаційним середовищем підприємстваuk_UA
dc.title.alternativeMarketing internet communication tools as the components of the management mechanism of communication environment of the enterpriseuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc330.8:659.2:659,4uk_UA
Appears in Collections:Матеріали конференцій, тези, статті кафедри маркетингуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.