Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56212
Title: The features of a distance learning of higher education recipients in the discipline of physical education
Other Titles: Особливості дистанційного навчання здобувачів вищої освіти з дисципліни фізичне виховання
Authors: Boyko, G.L.
Kozlova, T.G.
Sharafutdinova, S.U.
Бойко, Г.Л.
Козлова, Т.Г.
Шарафутдинова, С.У.
Keywords: educational process
physical education
physical activity
healthy lifestyle
skills
abilities
навчальний процес
фізичне виховання
фізична активність
здоровий спосіб життя
вміння
навички
Issue Date: 17-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Boyko G.L., Kozlova T.G., Sharafutdinova S.U. The features of a distance learning of higher education recipients in the discipline of physical education // Physical education in the context of modern education: abstracts of XVI International Scientific and Methodological Conference. - National Aviation University. - Kyiv, 2021. - P. 9 - 11.
Abstract: Nowadays the KPI, named after Igor Sikorsky is currently optimizing the educational process, in order to improve the quality of education. Within this process, the system of physical education at the university has been reorganized. A new concept has been proposed and practical experience in the chosen sport and physical activity by higher education recipients, using information and communication technologies.The implementation of this concept will promote the formation of skills for independence and creativity in the process of solving professional problems. The classic form of conducting classes is the club form, the functioning of which will allow graduates to engage in their favorite sport during their studies at the university through free attendance at sections in the Sports Complex of the KPI. As for the theoretical component of the educational process, it is an integral part of it, without which it is impossible to understand the processes occurring in the human body under the influence of stress, as well as acquiring general knowledge of physical education to maintain health and efficiency, as well as knowledge on leading a healthy lifestyle. Assimilation of theoretical material provided in physical education classes contributes to the formation of vital skills, as well as practical skills in the chosen sport. As a rule, the study of theoretical material on Physical Education involves lectures and essays, which is also actively used during the educational process in "KPI named after Igor Sikorsky", but the writing of analytical and abstract work is only to obtain incentive points for higher education students. Incentive scores also include scores for the positive dynamics of the results obtained by performing functional tests. In order to monitor the level of functional readiness of higher education students are offered to perform tests that are widely used in the practice of both doctors and workers in the field of physical education, which do not require special equipment, and are informative and can be used by those, who is involved. We chose the Rufier test and the ortho-test. Those who master the knowledge of the discipline of physical education are asked to perform these tests at the beginning of each month, and their results to enter in the diary of self-control, which is also developed at the Department of Physical Education. Higher education students are required to attach completed diaries to a specific moodle practice in order to check the work done by the teacher. The analysis of the results obtained in the process and after the performance of functional tests allows teachers to make adjustments to the training program of each of those who are engaged in a particular sport or physical activity.
Сьогодні КПІ імені Ігоря Сікорського оптимізує навчальний процес, щоб підвищити якість освіти. У рамках цього процесу була реорганізована система фізичного виховання в університеті. Запропоновано нову концепцію та практичний досвід обраного виду спорту та фізичної активності здобувачами вищої освіти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Реалізація цієї концепції сприятиме формуванню навичок самостійності та творчості у процесі вирішення професійних завдань. Класичною формою проведення занять є клубна форма, функціонування якої дозволить випускникам протягом навчання в університеті займатися улюбленим видом спорту шляхом безкоштовного відвідування секцій у Спорткомплексі КПІ. Що стосується теоретичної складової навчального процесу, то вона є його невід’ємною частиною, без якої неможливе розуміння процесів, що відбуваються в організмі людини під впливом стресу, а також набуття загальних знань з фізичного виховання для збереження здоров’я. працездатності, а також знання про ведення здорового способу життя. Засвоєння теоретичного матеріалу, поданого на уроках фізичної культури, сприяє формуванню життєво важливих умінь, а також практичних навичок з обраного виду спорту. Як правило, вивчення теоретичного матеріалу з фізичного виховання передбачає лекції та реферати, що також активно використовується під час навчального процесу в «КПІ ім. Ігоря Сікорського», але написання аналітичної та реферативної роботи є лише для отримання заохочувальних балів за здобувачі вищої освіти. До заохочувальних балів відносять також бали за позитивну динаміку результатів, отриманих при виконанні функціональних проб. З метою моніторингу рівня функціональної підготовленості студентів вищих навчальних закладів пропонується виконання тестів, які широко використовуються в практиці як лікарів, так і працівників сфери фізичного виховання, які не потребують спеціального обладнання, є інформативними та можуть бути використовується тими, хто причетний. Ми обрали пробу Руф’є та ортотест. Особам, які оволодівають знаннями з дисципліни фізичне виховання, пропонується виконувати ці контрольні роботи на початку кожного місяця, а їх результати заносити до щоденника самоконтролю, який також розробляється на кафедрі фізичного виховання. Здобувачі вищої освіти зобов’язані прикріплювати заповнені щоденники до конкретного moodle-практикуму для перевірки роботи викладача. Аналіз результатів, отриманих у процесі та після виконання функціональних проб, дозволяє викладачам вносити корективи в програму підготовки кожного з тих, хто займається тим чи іншим видом спорту чи фізичною активністю.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56212
Appears in Collections:XVI Міжнародна науково-методична конференція Фізичне виховання у контексті сучасної освіти (2021)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.