Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56061
Title: Municipalization of Land Management under Conditions of Power Decentralization in Ukraine
Other Titles: Муніципалізація землекористування в умовах децентралізації влади в Україні
Authors: Новаковський, Леонід Якович
Новаковська, Ірина Олексіївна
Стецюк, Михайло Петрович
Бредіхін, Олександр Олександрович
Скрипник, Лілія Русланівна
Novakovskyi, Leonid
Novakovska, Iryna
Stetsiuk, Mykhailo
Bredikhin, Olexandr
Skrypnyk, Liliia
Keywords: community association
communal land ownership
local self-government
land management schemes
land cadastre
об’єднання громад
комунальна власність на землю
місцеве самоврядування
схеми землеустрою
земельний кадастр
Issue Date: 2019
Publisher: Інститут географії НАН України
Citation: L.Ya. Novakovskyi, I. O. Novakovska, O. O. Bredikhin, M. P. Stetsiuk, L. R. Skrypnyk. Municipalization of land management under conditions of power decentralization in Ukraine // Український географічний журнал. Kiev. – 2019. – № 2. P. 13–21
Series/Report no.: 2;Український географічний журнал
Abstract: The purpose of the research is the detection peculiarities of the decentralization of power in Ukraine in modern conditions and justifing the directions and ways of land use municipalization in order to introduction widespread local self-government and eliminate the removal of its authotities from the management of land resources. Municipalization is associated with the delimitation of state and communal land in settlements and and the expansion of the powers of territorial communities for the management of land use outside settlements within the communities jurisdiction. The foreign experience of reforming local self- government and scientific substantiation of decentralization processes by domestic and foreign scientists has been generalized. The dynamics of the process of association of communities, the issue of territorial uncertainty of their powers, peculiarities of communal ownership of agricultural lands of state property outside the settlements have been investigated. The problems of formation of a rational system of land use, creation of ecologically balanced landscapes have been considered. The system of normative-legal, land-use and land-cadastral provision of land tenure reforming at the second stage of decentralization of power has been proposed.
Мета публікації – розкрити особливості здійснення децентралізації влади в Україні в сучасних умовах і обґрунтувати напрями та шляхи муніципалізації землекористування з метою запровадження повсюдності місцевого самоврядування та ліквідації відсторонення його органів від управління земельними ресурсами. Муніципалізація пов'язується з розмежуванням земель державноїтакомунальної власності в населених пунктах і наданням повноважень територіальним громадам по управлінню землекористуванням поза населеними пунктами у межах юрисдикції громад. Узагальнено зарубіжний досвід реформування місцевого самоврядування та наукового обґрунтування процесів децентралізації вітчизняними і зарубіжними вченими. Досліджено динаміку процесу об'єднання громад, питання територіальної невизначеності їх повноважень, особливості передачі у комунальну власність земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів. Розглянуто проблеми формування раціональної системи землекористування, створення екологічно збалансованих ландшафтів. Запропоновано систему нормативно- правового, землевпорядного та земельно-кадастрового забезпечення реформування землекористування на другому етапі децентралізації влади.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56061
DOI: 10.15407/ugz2019.02.023.
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)
Наукові статті викладачів кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ukr.Geogr.J._Novakovsky7-0.pdf2.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.