Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55837
Title: Особливості навчання авіаційної англійської мови у вищому навчальному закладі
Other Titles: Peculiarities of aviation english training at high university
Authors: Немлій, Людмила Сергіївна
Nemlii, Liudmyla
Keywords: авіаційна англійська мова
пілот
диспетчер УПР
міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО)
шкала ІКАО
комунікативний підхід
практичне заняття
вищий навчальний заклад
aviation english language
pilot
air traffic controller
International Civil Aviation Organization
ICAO scale
communicative approach
practical classes
higher educational institution
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Київський національний лінгвістичний університет
Citation: Немлій Л.С. Особливості навчання авіаційної англійської мови у вищому навчальному закладі. // Іноземні мови. – Вид-во КНЛУ, 2021. – №2. – с.30-35
Abstract: У статті розглянуто особливості навчання авіаційної англійської мови для авіа фахівців у вищому навчальному закладі. Здійснено обґрунтування значення авіаційної англійської мови у професійній діяльності фахівців авіаційної галузі, визначено роль та місце дисципліни «Авіаційна англійська мова» серед інших дисциплін підготовки спеціалістів «Авіаційний транспорт». Розглянуто мету, завдання, зміст дисципліни «Авіаційна англійська мова», висвітлено особливість формування іншомовної комунікативної компетентності досліджуваних спеціалістів. Проведено аналіз документів, в яких зазначено необхідність вивчення авіаційної англійської мови та звернено увагу на рекомендації Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) щодо використання комунікативного підходу в організації навчального процесу викладання авіаційної англійської мови для забезпечення ефективного досягнення поставлених цілей вивчення дисципліни. Доведено, що комунікативний підхід до навчання та комунікативні технології сприяють формування іншомовної комунікативної компетентності авіа фахівців на високому рівні. Проведено диференціацію між поняттями «фразеологія радіо зв’язку», «авіаційна англійська мова» та «загальна англійська мова». Акцентовано увагу на тому, що повноцінне навчання авіаційної англійської мови повинно вміщувати завдання і вправи, які забезпечать формування шести аспектів мовленнєвих навичок, сформульованих у кваліфікаційній шкалі ІКАО та дескрипторам мовленнєвих вмінь: вимова, структура, словниковий запас, швидкість мовлення, розуміння і взаємодія. Подано фрагмент практичного заняття дисципліни «Авіаційна англійська мова», в якому висвітлено завдання спрямованні на формування іншомовних комунікативних вмінь та навичок. Описано етапи рольових ігор, наведено приклади комунікативних завдань, які спрямовані на формування відповідних навичок та вмінь: фонетичної, граматичної та лексичної компетентності авіаційної англійської мови.
This article describes the peculiarities of teaching aviation English for aviation specialists in a higher educational institution. The significance of the aviation English language in the professional activities of the aviation professionals is explained, the role and place of the discipline "Aviation English language" among other disciplines of specialists of "Aviation transport" training is determined. The purpose, tasks, contents of the discipline "Aircraft English Language", the peculiarity of forming other communication competence of these specialists were described. An analysis of the documents was carried out and it stated the necessity of learning aviation English language. Attention was paid to the recommendations of the International Civil Aviation Organization (ICAO) which insist on the use of communicative approach in the process of aviation English training to ensure the effective achievement of the goals of the discipline. It is proved that the communicative approach and communicative technologies contribute to the formation of different communicative competence of the graduates at a high level. A distinction was made between the terms of "radio communication phraseology", "aviation English language" and "general English language". The focus is on the fact that the full-fledged teaching of aviation English language must include activities and exercises that ensure the formation of six aspects of skills, formulated in the ICAO qualification scale and skill descriptors: pronunciation, structure, vocabulary, fluency, comprehension and interactions. A part of a practical class of the discipline "Aviation English Language" is demonstrated, which includes tasks objected for the formation of communicative skills. The article describes the stages of role-playing games, gives examples of communicative tasks, which are aimed at forming relevant skills and abilities: phonetic, grammatical and lexical competence of the aviation English language.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55837
ISSN: 1817-8510
DOI: 10.32589/1817-8510.2021.2.235677
Appears in Collections:Наукові статті кафедри авіаційної англійскої мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Немлій_стаття_Особл_навч.pdfстаття317.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.