Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55452
Title: Дизайн інтер’єрів виставкового простору
Other Titles: Exhibition space interior design
Authors: Лазарева, Єлизавета Сергіївна
Lazareva, Yelyzaveta
Keywords: кваліфікаційна робота
дипломна робота
дизайн інтер'єру
виставковий простір
етностиль
еко-стиль
виставка
павільйон
qualification work
bachelor thesis
interior design
exhibition space
ethnic style
eco-style
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Лазарева Є.С. Дизайн інтер’єрів виставкового простору. – Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 50 с.
Abstract: Актуальність теми полягає в сучасному підході проєктування виставкових просторів з долученням екологічних матеріалів, що матиме позитивний вплив на навколишнє середовище. Відхід від нудного дизайну років СРСР та активна позиція еко-будівництва приміщень громадського призначення з урахуванням новітнього стилю й народних традицій, комфорту та функціональності проєктування. Проаналізовано досвід зарубіжного проєктування. Виставкові простори закордоном мають певну структурованість у створенні дизайну інтер’єру. Кожен дизайн-проєкт має свою особливість та витонченість та гармонує не лише зсередини, а й з навколишнім середовищем. Створено список нормативно-правових документів, за якими слід проєктувати виставковий простір. Відхилення від норм призведе до некоректного створення дизайн-рішення з можливими вагомими помилками, що недопустимо у будівництві. Об’ємно-планувальне рішення дозволяє розробити комфортне та функціональне планування для використання приміщень під виставковий простір. Крім того важливе не лише фізичне перебування, а й психологічне. Концепція проєкту дозволяє відійти від застарілого проєктування та «вижимати» з нього максимум як в плануванні, так і в дизайні. Предметне наповнення в виставковому просторі має бути мінімальним, аби можна було використовувати приміщення під максимальну кількість варіантів розташування експозицій. Аналіз оздоблювальних матеріалів підібраний під стиль інтер’єру та має екологічний напрямок. Авторські розробки створені під проєкт та мають особливий дизайн.
The relevance of the topic lies in the modern approach to the design of exhibition spaces with the addition of environmental materials that will have a positive impact on the environment. Departure from the boring design of the USSR years and an active position of eco-construction of public facilities, taking into account the latest style and folk traditions, comfort and functionality of design. The experience of foreign design is analyzed. Exhibition spaces abroad have a certain structure in creating interior design. Each design project has its own peculiarity and sophistication and harmonizes not only inside but also with the environment. A list of normative and legal documents on which the exhibition space should be designed has been created. Deviation from the norms will lead to incorrect creation of the design solution with possible significant errors, which is unacceptable in construction. Spatial planning solution allows you to develop a comfortable and functional planning for the use of premises for exhibition space. In addition, it is important not only physical stay, but also psychological. The concept of the project allows you to move away from outdated design and "squeeze" the most out of it, both in planning and design. Subject content in the exhibition space should be minimal, so that you can use the room for the maximum number of options for the location of exhibitions. The analysis of finishing materials is selected according to the style of the interior and has an ecological direction. Author's developments are created for the project and have a special design.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" та згідно Розпорядження декана ФАБД від 16.06.2022 р. №10.01/163 "Про розміщення кваліфікаційних робіт у репозиторії НАУ". Керівник проекту: к. мистецтвознавства, доцент Триколенко Софія Тарасівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55452
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лазарєва.pdfПояснювальна записка3.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.