Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55410
Title: Дизайн інтер`єрів навчального середовища ліцею
Other Titles: Interior design of the educational environment of the lyceum
Authors: Кондрашова, Поліна Костянтинівна
Kondrashova, Polina
Keywords: кваліфікаційна робота
дипломна робота
дизайн інтер'єру
ліцей
навчальний заклад
інтер`єр
стилістика
кольорове рішення
qualification work
bachelor thesis
interior design
lyceum
educational institution
interior
stylistics
color scheme
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Кондрашова П.К. Дизайн інтер`єрів навчального середовища ліцею. – Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 67 с.
Abstract: Актуальність теми дипломної роботи полягає в тому, що зростає необхідність створення нових різновидів об'ємно-планувальних рішень місця освітніх навчальних закладів, що відповідають прогресивним вимогам учнів вчителів. Предметно-розвиваюче середовище містить великий вплив на розвиток особистості, на психо-емоційне та тілесне становлення учнів, на комунікативні можливості та становлення хлопців і дівчат у соціумі загалом.. Дипломна робота має практичне значення, представлено сучасний підхід до проектного рішення інтер’єру навчального середовища ліцею. Окрім того головною цінністю дипломного проекту – розробка дизайн-проекту, який враховує розвиток індивідуальних особливостей учнів, сприяє підвищенню рівня знань, формування позитивної мотивації учнів та зацікавленості у навчанні. . Під час роботи над дизайн-проектом для ліцею, першим етапом став огляд аналогів як зарубіжних так і вітчизняних навчальних закладів. Також було визначено, який стиль більше за всіх підійде для навчального закладу, а саме постмодернізм. Кожна людина повинна вибудовувати свою точку зору з різних клаптиків життєвого досвіду протягом життя. Підосновою для таких клаптиків, та й основним великим полотном, є школа. Окрім цього, створений набір парти зі стільцем, які вважаються актуальними на цей момент. Шкільна парта та стілець є обов'язковими предметами меблів навчальних закладів, вдалося розробити ергономічними, використавши екологічні матеріали, ґрунтуючись на спільну концепцію дизайн-проекту.
The relevance of the topic of the thesis is that there is a growing need to create new types of spatial planning solutions for educational institutions that meet the progressive requirements of student teachers. Subject-development environment has a great influence on the development of personality, psycho-emotional and physical development of students, communication skills and development of boys and girls in society in general .. Thesis is of practical importance lyceum. In addition, the main value of the diploma project is the development of a design project that takes into account the development of individual characteristics of students, helps to increase the level of knowledge, the formation of positive motivation of students and interest in learning. . While working on the design project for the lyceum, the first stage was a review of analogues of both foreign and domestic educational institutions. It was also determined which style is most suitable for the school, namely postmodernism. Everyone should build their point of view from different pieces of life experience throughout life. The basis for such pieces, and the main large canvas, is the school. In addition, a set of desks with chairs has been created, which are considered relevant at the moment. School desk and chair are mandatory items of furniture educational institutions, managed to develop ergonomic, using environmental materials, based on a common concept of design project.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" та згідно Розпорядження декана ФАБД від 16.06.2022 р. №10.01/163 "Про розміщення кваліфікаційних робіт у репозиторії НАУ". Керівник проекту: старший викладач КДІ Сідорова Олена Ігорівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55410
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кондрашова.pdfПояснювальна записка63.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.