Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54786
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Загальний курс транспорту»
Other Titles: Educational and methodical complex on the subject "General course of transport"
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Общий курс транспорта»
Authors: Пронь, Світлана Віталіївна
Pron, Svetlana Vitalievna
Keywords: транспорт
курс
узагальнення
підприємство
transport
enterprise
generalization
course
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РП1;19.02 – 01–2021
Abstract: Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців з транспортних технологій. Мета викладання навчальної дисципліни полягає у забезпеченні формування системи наукових знань та практичних навичок у фахівців з організації мультимодальних перевезень у сфері управління проектами транспортно-логістичного спрямування.
This discipline is an integral part of the theoretical basis of knowledge and skills for the study of technological disciplines for the training of specialists in transport technology. The purpose of teaching the discipline is to ensure the formation of a system of scientific knowledge and practical skills of specialists in the organization of multimodal transportation in the field of project management of transport and logistics.
Данная дисциплина является составной теоретической основой знаний и умений для изучения технологических дисциплин подготовки специалистов по транспортным технологиям. Цель преподавания учебной дисциплины состоит в обеспечении формирования системы научных знаний и практических навыков у специалистов организации мультимодальных перевозок в сфере управления проектами транспортно-логистического направления.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Загальний курс транспорту» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54786
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Загальний курс транспорту.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.