Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54394
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Політологія"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Политология"
Educational-methodical complex of the academic discipline "Political science"
Authors: Кравченко, Володимир Іванович
Кравченко, Владимир Иванович
Kravchenko, Vladimir Ivanovich
Keywords: політологія
влада
політика
державний устрій
політичний режим
демократія
политология
власть
политика
государственное устройство
политический режим
демократия
political science
governance
politics
state structure
political regime
democracy
Issue Date: Feb-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни "Політологія" є формування системи базових знань, розвиток умінь і навичок щодо теоретичних і практичних засад реалізації політики як суспільного явища, сприяння становленню громадської свідомості у студентів. Завдання вивчення навчальної дисципліни полягає в тому, щоб: ознайомити студентів з світовим та українським політичним надбанням, основними політологічними школами, видатними досягненнями політичної думки; сприяти оволодінню студентами системою наукових знань про політичне життя та суспільно-політичні процеси; сприяти формуванню національної культури та патріотизму.
Целью преподавания учебной дисциплины "Политология" является формирование системы базовых знаний, развитие умений и навыков теоретических и практических основ реализации политики как общественного явления, содействие становлению общественного сознания у студентов. Задача изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы: ознакомить студентов с мировым и украинским политическим наследием, основными политологическими школами, выдающимися достижениями политической мысли; способствовать овладению студентами системой научных знаний о политической жизни и общественно-политических процессах; способствовать формированию национальной культуры и патриотизма.
The purpose of teaching the discipline "Political Science" is the formation of a system of basic knowledge, development of skills and abilities of theoretical and practical foundations of policy as a social phenomenon, promoting the formation of public consciousness in students. The task of studying the discipline is to: acquaint students with the world and Ukrainian political heritage, the main political science schools, outstanding achievements of political thought; to promote students' mastery of the system of scientific knowledge about political life and socio-political processes; to promote the formation of national culture and patriotism.
Description: Дисцспліна "Політологія" включена до переліку дисцсплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки навчальних планів НАУ для студентів усіх спеціальностей. Навчальна дисципліна має теоретичну і практичну спрямованість. Зміст дисцспліни: політологія як наука; основні етапи становлення політичної думки; політика як суспільне явище; політична влада та механізми її функціонування; держава як основний іститут політичної системи суспільства; політичні режими; політичні партії та групи інтересів в політиці; громадянське суспільство; виборчі системи.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54394
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри реклами і зв'язків з громадськістю

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Скан РП_Політологія_РЗГ.pdfРобоча програма "Політологія"45.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.