Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54393
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисцспліни "Методолгія прикладних досліджень у сфері журналістики"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Методология прикладных исследований в журналистике"
Educational-methodical complex of the academic discipline "Applied research methodology in Journalism"
Authors: Лашкіна, Марія Григорівна
Лашкина, Мария Григориевна
Lashkina, Maria Grigorievna
Keywords: дослідження
журналістика
методологія
наука
соціальні комунікації
наукові методи
исследования
журналистика
методология
социальные коммуникации
научные методы
research
journalism
methodology
the science
social communications
scientific methods
Issue Date: Feb-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мета дисципліни- підготувати студентів до проведення самостійних наукових досліджень, а саме: ознайомити з системною методологією та методикою досліджень, зокрема у сфері медіа; опанувати спеціальні методи у медіа: контент-аналіз, концептуальний аналіз, фокус-групи. Студенти мають ознайомитися з основними напрямами досліджень і наукових пошуків; ознайомитися з методами збору і класифікації наукової інформації; вміти формулювати об'єкт, предмет дослідження, мету і завдання.
Цель дисциплины – подготовить студентов к проведению самостоятельных научных исследований, а именно: ознакомить с системной методологией и методикой исследований, в частности в сфере медиа; изучить специальные методы в медиа: контент-анализ, концептуальный анализ, фокус-группы. Студенты должны ознакомиться с основными направлениями исследований и научных поисков; ознакомиться с методами сбора и классификации научной информации; уметь формулировать объект, предмет исследования, цель и задачи.
The purpose of the discipline is to prepare students for conducting independent scientific research, namely: to familiarize them with system methodology and research methods, in particular in the field of media; study special methods in media: content analysis, conceptual analysis, focus groups. Students should be familiar with the main areas of research and scientific research; get acquainted with the methods of collecting and classifying scientific information; be able to formulate the object, subject of research, goal and objectives.
Description: Навчальна дисцспліна "Методологія прикладних досліджень к сфері журналістики" є теоретичним і практичним підгрунтям формування знань та вмінь фахівця у сфері журналістики галузі соціальних комунікацій. Вивчення даної дисцспліни передбачає формування творчого теоретичного мислення, оволодіння практичними навичками з підготовки етапів наукових досліджень у сфері медіа.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54393
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри реклами і зв'язків з громадськістю

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Скан РП_Метод. прикл. досл. у жур..pdfРобоча програма "Методологія прикладних досліджень у сфері журналістики "42.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.