Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54380
Title: Навчально-методичний комплекс "Стратегічний маркетинг"
Other Titles: Учебно-методический комплекс "Стратегический маркетинг"
Educational-methodical complex "Strategic marketing"
Authors: Глухенька, Марина Вікторівна
Глухенькая, Марина Викторовна
Glukhenkaya, Marina Viktorovna
Keywords: маркетинг
стратегія
цільова аудиторія
тактика
ринок
сегмент
маркетинг
стратегия
целевая аудитория
тактика
рынок
сегмет
marketing
strategy
the target audience
tactics
market
segment
Issue Date: Feb-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна є теоретичною і практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі реклами і зв'язків з громадськістю. Метою викладання дисципліни є засвоєння теоретичних знань щодо маркетингових стратегійі формування практичних навичок управліня стратегічною маркетинговою діяльністю підпиємства. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є вивчення сукупності й сфери стратегічного маркетингу; маркетингового сердовища та його впливу на стратегічну діяльність підприємства; набуття вмінь маркетингового стратегічного аналізу; проектування маркетингових стратегій.
Учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующих профиль специалиста в области рекламы и связей с общественностью. Целью преподавания дисциплины является усвоение теоретических знаний по маркетинговым стратегиям и формирование практических навыков управления стратегической маркетинговой деятельностью предприятия. Задачами исследования учебной дисциплины является исследование совокупности и сферы стратегического маркетинга; маркетинговой среды и еe влияния на стратегическую деятельность предприятия; приобретение умений маркетингового стратегического анализа; проектирование маркетинговых стратегий.
The academic discipline is the theoretical and practical basis of the totality of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of advertising and public relations. The purpose of teaching the discipline is the assimilation of theoretical knowledge on marketing strategies and the formation of practical skills in managing the strategic marketing activities of an enterprise. The objectives of the study of the academic discipline is to study the totality and scope of strategic marketing; marketing environment and its impact on the strategic activities of the enterprise; acquisition of marketing strategic analysis skills; designing marketing strategies.
Description: Робоча програма навчальної дисципліни розроблена на основі "Методичних реклмендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання", затверджених наказом ректора від 29.04. 2021 № 249/од, та відповіних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54380
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри реклами і зв'язків з громадськістю

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Скан РП_Стратегічний маркетинг.pdfРобоча програма "Стратегічний маркетинг"48.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.