Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54379
Title: Навчально-методичний комплекс "Репутаційний менеджмент"
Other Titles: Учебно-методический комплекс "Репутационный менеджмент"
Educational-methodical complex "Reputation management"
Authors: Лук'янчук, Сергій Олександрович
Лукьянчук, Сергей Александрович
Lukyanchuk, Sergey Alexandrovich
Keywords: репутація
менеджмент
персональний бренд
репутаційні ризики
криза
маркетинг
репутация
менеджмент
личный бренд
репутационные риски
кризис
маркетинг
reputation
management
personal brand
reputational risks
crisis
marketing
Issue Date: Feb-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна спрямована на формування системи загальнотеоретичних і прикладних знань у сфері репутаційного менеджменту. Сьогодні все частіше можна спостерігати випадки репутаціних ризиків як компаній так і публічних осіб, що призводить до економчіних збитків, втрати конкурентних переваг, цільової аудиторії, а іноді і втрата ринку. Життєво важливою умовою процвітання компанії стає необхідність постійно формувати і направляти цільовим аудиторіям потрібні інформаційні потоки. позитивна ділова репутація стає сьогодні найважливішим конкурентним перевагою. Розгляд такого поняття, як репутаційний менеджмент, що складається з набору певних управлінських, маркетингових і комунікаційних технологій, дозволяє зрозуміти, як ділова репутація здатна капіталізувати бізнес.
Учебная дисциплина направлена ​​на формирование общетеоретических и прикладных знаний в сфере репутационного менеджмента. Сегодня все чаще можно наблюдать случаи репутационных рисков как компаний так и публичных лиц, что приводит к экономическим убыткам, потере конкурентных преимуществ, целевой аудитории, а иногда и потеря рынка. Жизненно важным условием процветания компании становится необходимость постоянно формировать и направлять целевым аудиториям нужные информационные потоки. Положительная деловая репутация становится сегодня важнейшим конкурентным преимуществом. Рассмотрение такого понятия как репутационный менеджмент, состоящий из набора определенных управленческих, маркетинговых и коммуникационных технологий, позволяет понять, как деловая репутация способна капитализировать бизнес.
The academic discipline is aimed at the formation of general theoretical and applied knowledge in the field of reputation management. Today, it is increasingly possible to observe cases of reputational risks for both companies and public figures, which leads to economic losses, loss of competitive advantages, target audience, and sometimes loss of the market. A vital condition for the prosperity of the company is the need to constantly form and direct the necessary information flows to the target audiences. A positive business reputation is becoming the most important competitive advantage today. Consideration of such a concept as reputation management, which consists of a set of certain management, marketing and communication technologies, allows us to understand how business reputation is able to capitalize a business.
Description: Навчальна дисципліна «Репутаційний менеджмент» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених розпорядженнями №071/роз. від 10.07.2019 р., № 088/роз, від 16.10.19 та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54379
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри реклами і зв'язків з громадськістю

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Скан РП_Репутаційний менеджмент.pdfРобоча програма "Репутаційний менеджмент"34.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.