Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54288
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Проєктування інтер'єрів"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Interior design"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Проектирование интерьеров"
Authors: Гнатюк, Лілія Романівна
Гнатюк, Лилия Романовна
Gnatiuk, Liliia
Keywords: проєктування
інтер'єр
дизайн
бізнес-центр
сакральний простір
транзитний простір
проектирование
designing
interior
интерьер
design
business center
бизнес-центр
сакральное пространство
sacred space
transit space
транзитное пространство
Issue Date: 2-Feb- 22
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Гнатюк Л.Р. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Проєктування інтер'єрів" ос "Магістр". НАУ: -К., 2022. 184 с.
Abstract: Навчально-методичний комплекс (НМК) навчальної дисципліни «Проєктування інтер’єрів» розроблено на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів. Місце навчальної дисципліни в системі професійних знань визначається знанням та вмінням передавати художніми прийомами образи об’єктів ди-зайну, їх об’ємно-просторові та планувально-функціональні розробки, конс-трукторські розробки, оформленням проєктної документації на стадіях: „ескіз”, „проєкт”, „робоча документація”. Дана навчальна дисципліна є практичною основою та однією із основ-них складових комплексу підготовки фахівця дизайнера. Формує вміння ведення конструкторської та проєктної діяльності на основі отриманих знань із спеціальних та додаткових дисциплін. Метою викладання дисципліни є прищеплення уміння розробляти художній образ та конструктивні елементи; набуття студентами сталої системи знань з сучасних концепцій, понять, методів та технологій художнього конс-труювання обладнання інтер’єру у взаємодії з навколишнім середовищем; формування національно-свідомого фахівця з достатнім культурним рівнем, який відповідає вимогам міжнародних стандартів.
The educational and methodical complex (NMC) of the discipline "Interior Design" is developed on the basis of "Methodological recommendations for the development and design of the work program of the discipline of full-time and part-time forms of study", approved by the rector's order from 29.04.2021 № 249 / unit regulatory documents. The place of the discipline in the system of professional knowledge is determined by the knowledge and ability to convey artistic techniques images of objects of design, their spatial and planning and functional development, design development, design documentation at stages: "sketch", " project ”,“ working documentation ”. This discipline is a practical basis and one of the main components of the complex of training a specialist designer. Forms the ability to conduct design and project activities on the basis of acquired knowledge of special and additional disciplines. The purpose of teaching the discipline is to instill the ability to develop artistic image and constructive elements; acquisition by students of a sustainable system of knowledge of modern concepts, concepts, methods and technologies of artistic design of interior equipment in interaction with the environment; formation of a nationally conscious specialist with a sufficient cultural level that meets the requirements of international standards.
Учебно-методический комплекс (НМК) учебной дисциплины «Проектирование интерьеров» разработан на основе «Методических рекомендаций к разработке и оформлению рабочей программы учебной дисциплины дневной и заочной форм обучения», утвержденных приказом ректора от 29.04.2021 № 24/ нормативных документов Место учебной дисциплины в системе профессиональных знаний определяется знанием и умением передавать художественными приемами образы объектов дизайна, их объемно-пространственные и планировочно-функциональные разработки, конс-трукторские разработки, оформлением проектной документации на стадиях: „эскиз”, „ проект”, „рабочая документация”. Данная учебная дисциплина является практической основой и одной из основных составляющих комплекса подготовки специалиста дизайнера. Формирует умение ведения конструкторской и проектной деятельности на основе полученных знаний по специальным и дополнительным дисциплинам. Целью преподавания дисциплины является привитие умения разрабатывать художественный образ и конструктивные элементы; приобретение студентами устойчивой системы знаний по современным концепциям, понятиям, методам и технологиям художественного конструирования оборудования интерьера во взаимодействии с окружающей средой; формирование национально-сознательного специалиста с достаточным культурным уровнем, отвечающим требованиям международных стандартов.
Description: Навчально-методичний комплекс (НМК) навчальної дисципліни «Проєктування інтер’єрів» розроблено для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню Магістр.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54288
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!!_НМК_Проектування інтер'єрів_1_курс_магістри.pdfНавчально-методичний комплекс з дисципліни "Проєктування інтер'єрів""6.65 MBAdobe PDFView/Open
00_ПІ_Зміст_НМК.pdfЗміст147.7 kBAdobe PDFView/Open
01_ПІ_РП.pdfРобоча програма953.58 kBAdobe PDFView/Open
02_ПІ_С.pdfСилабус282.28 kBAdobe PDFView/Open
03_ПІ_РСО.pdfРейтингова система оцінювання266.94 kBAdobe PDFView/Open
04_ПІ_КТП.pdfКалендарно-тематичний план430.34 kBAdobe PDFView/Open
05_ПІ_МР_КП.pdfМетодичні рекомендації до курсового проєкту2.26 MBAdobe PDFView/Open
06_ПI_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації до самостійної роботи студента281.42 kBAdobe PDFView/Open
07_ПI_МР_ЛЗ.pdfМетодичні рекомендації до лабораторних робіт379.07 kBAdobe PDFView/Open
08_ПІ_Т.pdfТипові тести278.98 kBAdobe PDFView/Open
09_ПІ_МКР_1.pdfМодульна контрольна робота №1250.83 kBAdobe PDFView/Open
10_ПІ_МКР_2.pdfМодульна контрольна робота №2247.79 kBAdobe PDFView/Open
11_ПІ_МКР_3.pdfМодульна контрольна робота №3186.12 kBAdobe PDFView/Open
12_ПІ_ККР.pdfКомплексні контрольні роботи1.25 MBAdobe PDFView/Open
13_ПІ_ККЗ.pdfКомплексні контрольні завдання1.14 MBAdobe PDFView/Open
карта забезпечення_Проектування_інтер_єру М.pdfКарта забезпечення літературою120.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.