Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53917
Title: Концептуально-стильова специфіка оздоблення ужиткових інтер’єрів засобами декоративного живопису
Other Titles: Conceptual and stylistic specifics of decorative interiors with decorative painting
Authors: Віннік, Марина Олександрівна
Vinnik, Maryna
Keywords: дипломна робота
магістерська робота
дизайн інтер`єру
комунікативний простір
декоративний живопис
планування інтер'єрів
graduate work
interior design
авторська робота
магістерська робота
master thesis
author's work
communicative space
decorative painting
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Віннік М.О. Концептуально-стильова специфіка оздоблення ужиткових інтер’єрів засобами декоративного живопису. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – 85 с.
Abstract: Вибір даної теми дослідження обумовлений актуальністю декоративного живопису для оформлення сучасного інтер'єру. Монументально-декоративний живопис виник набагато раніше від інших видів мистецтва. Перші мистецькі образи – точні та виразні зображення, були створені найпростішими інструментами та природніми матеріалами – сажею, глиною, розведеними з водою. Ці найдавніші малюнки, що віднайдені на стінах печер кам’яного віку, започаткували всі інші види живопису. За своє багатовікове життя монументально-декоративні твори, зливаючись воєдино з архітектурою (живопис стає стіною, а стіна – живописом), стали тими пам’ятками, завдяки яким далекі нащадки дізнаються, як жили попередники. Сучасний дизайн інтер'єру неможливо уявити без творів мистецтва - скульптур, фотографій, живописних об’єктів. Живопис в інтер'єрі може бути представлений як у вигляді станкових картин, так і у вигляді декоративного розпису стін. У нашому дослідженні проаналізовані різноманітні види сучасного інтер'єрного живопису: аерографія, графіті, акриловий живопис та ін. Окрім традиційних живописних засобів, які використовувалися упродовж століть, нами розглянуто і витоки нових сучасних технологій у контексті діалогу культур. Живопис відіграє важливу роль в організації внутрішнього простору приміщень і виконує функції не тільки оздоблення, але і зміни візуального сприйняття, формування неповторного стилю звучання кожного інтер’єру. Унікальні, індивідуальні інтер'єри цінувалися у всі часи, в різні мистецькі періоди. Такі інтер'єри прирівнюються до творів мистецтва, їхня винятковість визначається рядом специфічних особливостей, манерою обробки підлоги і стелі, меблями, які встановлюються в приміщенні та декоративними елементами. Професійні дизайнери часто використовують ексклюзивні декоративні деталі ручної роботи, які підкреслюють індивідуальний характер звучання інтер’єру.
The choice of this research topic is due to the relevance of decorative painting for modern interior design. Monumental and decorative painting originated much earlier than other arts. The first artistic images - accurate and expressive images, were created by the simplest tools and natural materials - soot, clay diluted with water. These ancient paintings, found on the walls of Stone Age caves, gave rise to all other types of painting. Over the centuries, monumental and decorative works, merging with architecture (painting becomes a wall and a wall becomes a painting), have become the monuments that allow distant descendants to learn how their predecessors lived. Modern interior design is impossible to imagine without works art - sculptures, photographs, paintings. Painting in the interior can be presented both in the form of easel paintings and in the form of decorative wall paintings. In our study, various types of modern interior painting are analyzed: airbrushing, graffiti, acrylic painting, etc. In addition to the traditional means of painting that have been used for centuries, we have considered the origins of new modern technologies in the context of intercultural dialogue. Painting plays an important role in the organization of the interior space and performs the functions not only of decoration, but also changes in visual perception, the formation of a unique sound style of each interior. Unique, individual interiors have been valued at all times, in different artistic periods. Such interiors are equated to works of art, their uniqueness is determined by a number of specific features, the manner of finishing the floor and ceiling, furniture that is installed in the room and decorative elements. Professional designers often use exclusive handmade decorative details that emphasize the individual character of the interior sound.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. № 311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозитарії університету". Керівник: Рожак - Литвиненко К.Б., кандидат мистецтвознавства, доцент
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53917
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри дизайну інтер'єру

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Віннік_диплом_ПЗ.pdfПояснювальна записка3.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.