Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53443
Title: The need to transform the organizational culture of enterprises
Other Titles: Необхідність перетворення організаційної культури підприємств
Authors: Podrieza, Mikhail
Gurina, Ganna
Подрєза, Михайло
Гуріна, Ганна
Keywords: development
organization
organization's culture
management
comprehensive improvement
розвиток
організація
організаційна культура
управління
всебічне поліпшення
Issue Date: 29-Oct-2021
Publisher: National aviation university
Citation: Podrieza M. Gurina G. The need to transform the organizational culture of enterprises // Modern problems of management: materials of the XVII International scientific-practical conference. - National Aviation University. - Kyiv, 2021. - P. 32-34
Abstract: It is proved that the development of any society or organization is determined primarily by the cultural level of its citizens or members, which is explained by the presence of common goals, values in relation to themselves and the environment, principles and approaches to everyday tasks. In this regard, the importance of the organization's culture is increasingly taken into account in the management of the enterprise. At the same time, it is assumed that the continuous improvement of the level of culture in the enterprise leads to a comprehensive improvement in the quality of activities and reduce costs. Of course, the formation of the culture of any organization, in particular its management culture, is significantly influenced by national culture and local territorial subculture or subcultures under the influence of which is the formation of basic life values and priorities of the local population and so on. Thus, in particular, under the influence of national culture and local subcultures, a national management stereotype of the whole country and a certain area is formed, which is created as a result of long historical formation of an organic approach to organization and management, a priori representation of individuals management activities can be carried out, what it is aimed at, how the worker is integrated in the organization, what place is given to him in it, and so on.
Доведено, що розвиток будь-якого суспільства або організації визначається в першу чергу культурним рівнем його громадян або членів, що пояснюється наявністю спільних цілей, цінностей по відношенню до самих себе і навколишнього середовища, принципів і підходів до повсякденних завдань. У зв'язку з цим важливість організаційної культури все частіше береться до уваги при управлінні підприємством. Водночас передбачається, що постійне підвищення рівня культури на підприємстві призводить до всебічного підвищення якості діяльності та зниження витрат. Безумовно, на формування культури будь-якої організації, зокрема її управлінської культури, істотний вплив робить національна культура і місцева територіальна субкультура або субкультури, під впливом яких відбувається формування основних життєвих цінностей і пріоритетів місцевого населення і так далі. Таким чином, зокрема, під впливом національної культури і місцевих субкультур формується національний управлінський стереотип всієї країни і певної області, який створюється в результаті тривалого історичного формування органічного підходу до організації та управління, апріорного уявлення про те, як може здійснюватися управлінська діяльність окремих осіб, на що вона спрямована, як працівник інтегрований в організацію, яке місце йому в ній відведено і так далі.
Description: Подрєза М., Гуріна Г. Необхідність трансформації організаційної культури підприємств // Сучасні проблеми менеджменту: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2021. - С. 32-34
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53443
Appears in Collections:2021 ХVІI міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми менеджменту»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podrieza M., Gurina G..pdf105.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.