Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53427
Title: Управління вартістю підприємства з використанням вартісно-орієнтованого підходу
Other Titles: Enterprise value management using a cost-oriented approach
Authors: Лановська, Галина Іванівна
Lanovska, Halyna
Мостенська, Тетяна Леонідівна
Mostenska, Tatiana
Keywords: економічна додана вартість
economic added value
ринкова додана вартість
market value added
акціонерна додана вартість
shareholder value added
грошовий потік віддачі інвестиції
cash flow return on investment
додана вартість грошових коштів
added value of money
вартісно-орієнтований підхід
cost-oriented approach
Issue Date: 29-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Лановська Г.І., Мостенська Т.Л.Управління вартістю підприємства з використанням вартісно-орієнтованого підходу// Сучасні проблеми менеджменту: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 88-89
Abstract: У сучасному конкурентному світі одними з найважливіших цілей бізнесу для акціонерів є максимізація прибутку та створення ринкової вартості підприємства. Для досягнення своїх цілей інвестору необхідні певні інструменти, здатні виміряти потенційну цінність кожної інвестиційної можливості. Зрозуміло, що ці інструменти не передбачають точне майбутнє, вони просто надають інформацію та поради, які допомагають інвестору у прийнятті рішень. Серед цих критеріїв найпоширенішими видами є рентабельність інвестицій (ROI) та прибуток на акцію (EPS). В останні роки закордонні компанії найчастіше використовуються сучасні методи оцінки засновані на вартісно-орієнтованому підході, що включає такі показники, як економічна додана вартість, ринкова додана вартість, акціонерна додана вартість, грошовий потік віддачі інвестиції та додана вартість грошових коштів, що замінюють критерії, засновані на даних бухгалтерського обліку і є більш надійними.Економіка інновацій дозволяє припустити, що виживання фірми залежить від її здатності бути інноваційною в бізнесі. Інновації, однак, піддають компанії ризику, оскільки успіх інновацій невизначений. Тому власники акцій цих фірм вимагають додаткової компенсації за утримання (або інвестування) цінних паперів, оскільки інновація створює ризики для акціонерів. Таким чином, економіку інновацій неможливо трактувати без посилання на очікування капіталу, що надається за допомогою визначення вартості компанії.
In today's competitive world, one of the most important goals of business for shareholders is to maximize profits and create market value. To achieve their goals, the investor needs certain tools that can measure the potential value of each investment opportunity. It is clear that these tools do not predict the exact future, they simply provide information and advice to help the investor in making decisions. Among these criteria, the most common types are return on investment (ROI) and earnings per share (EPS). In recent years, foreign companies have most often used modern valuation methods based on a cost-oriented approach, which includes indicators such as economic value added, market value added, shareholder value added, cash flow return on investment and value added money, replacing criteria based on on accounting data and are more reliable. The economics of innovation suggests that the survival of the firm depends on its ability to be innovative in business. Innovation, however, puts companies at risk because the success of innovation is uncertain. Therefore, the shareholders of these firms demand additional compensation for the maintenance (or investment) of securities, as innovation creates risks for shareholders. Thus, the economy of innovation cannot be interpreted without reference to the expectations of capital provided by determining the value of the company.
Description: 1. Ameels A. Value –based management control processes to create value through integration a literature review. Режим доступу https://www.researchgate.net/publication/23646623_Value-based_management_control_processes_to_create_value_through_integration_a_literature_review 2. Damodaran A. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of any Asset /A. Damodaran. – University Edition: Kindle Edition. – 3rd Edition, 2012. – 1341 p.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53427
Appears in Collections:2021 ХVІI міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми менеджменту»Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.